DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2013.18984

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Алла Михайлівна Ткаченко, Ганна Сергіївна Єрьоменко

Анотація


Ткаченко А.М., Єрьоменко Г.С. Формування сучасного ринку праці.

У результаті дослідження дана оцінка ситуації на ринку праці України в цілому окремих регіонів зокрема також розглянуто та проаналізовано Закон «Про зайнятість населення в повній редакції», нормативно-правові законодавчі документи, які мають змінити діючу систему управління Державну службу зайнятості, та уможливили б систему регулювання працевлаштування громадян для промислових підприємств. Розглянуті основні проблеми ринку праці; які постають перед роботодавцями та випускниками навчальних закладів при пошуку роботи. Узагальнено коментарі фахівців відносно регулювання системи працевлаштування. Розглянута система та механізми форм керівництвами служби зайнятості. Проаналізована ситуація на ринку праці в країнах Європи. Наведені дані обліку та працевлаштування громадян України які не зайняті трудовою діяльністю. Досліджено показники Мінсоцполітики відносно кількості вакансій на українському ринку праці. Приведено дані консалтингових компаній стосовно оплати праці в Україні, представлено дані рекрутингових компаній, а також встановлено рівень безробіття на українському ринку праці. Обґрунтовано актуальні проблеми з працевлаштуванням як в Україні так і в інших державах. Наведені пропозиції фахівців щодо поліпшення існуючої системи управління фондом соціального страхування. Уточнено нові права та обов’язки роботодавців, працівників, підприємств та служби зайнятості після прийняття з 1 січня Закону України «Про зайнятість населення», а також нові можливості для працевлаштування за допомогою служби зайнятості. Визначення Держслужби зайнятості як структури, яка реалізує державну політику зайнятості населення під керівництвом Міністерства соціальної політики, місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Ткаченко А.М., Еременко А.С. Формирование современного рынка труда.

В результате исследования дана оценка ситуации на рынке труда Украины в целом и отдельных регионов в частности, а также рассмотрены и проанализированы Закон «Про занятость населения» в полной редакции, нормативно-правовые акты, которые должны изменить действующую систему управления Государственной службой занятости, и создать систему регулирования трудоустройства граждан для промышленных предприятий. Рассмотрены основные проблемы рынка труда, которые стоят перед работодателями и выпускниками учебных заведений при поиске работы. Обобщены комментарии специалистов относительно регулирования системы трудоустройства. Рассмотрены система и механизмы форм руководствами службы занятости. Проанализирована ситуация на рынке труда в странах Европы. Приведенные данные учета и трудоустройства граждан Украины не занятых трудовой деятельностью. Исследованы показатели Минсоцполитики относительно количества вакансий на украинском рынке труда. Приведены данные консалтинговых компаний относительно оплаты труда в Украине, представлены данные рекрутинговых компаний, а также установлен уровень безработицы на украинском рынке труда. Обоснованы актуальные проблемы трудоустройства, как в Украине, так и в других государствах. Приведены предложения специалистов по улучшению существующей системы управления фондом социального страхования. Уточнены новые права и обязанности работодателей, работников, предприятий и службы занятости после принятия 1 января Закона Украины «Про занятость населения», а также рассмотрены новые возможности для трудоустройства с помощью службы занятости. Определение Госслужбы занятости как структуры, которая реализует государственную политику занятости населения под руководством Министерства социальной политики, местных госадминистраций и органов местного самоуправления.

Tkachenko А., Eremenko A. Formation of the modern labor market.

The study assessed the situation on the labor market of Ukraine in general and in particular regions, examined and analyzed the law «On employment» in the full version, regulations that need to change the current system of management of the State employment service, and create a regulatory system for the employment of industrial enterprises. The main labor market problems faced by employers and graduates to find jobs are considered. It was summarized the comments of experts on the regulation of employment. The systems and forms of governance mechanisms of employment services are examined. It was analyzed the situation in the labor market in Europe. The above data records and employment of Ukrainian citizens are not engaged in the labor force. It was examined Ministry of Social Policy data on the number of vacancies in the Ukrainian labor market. Data of consulting companies working in Ukraine about level of payment are presented, recruitment company’s data are presented, and the level of unemployment in the Ukrainian labor market is set. The topical problems of employment, both in Ukraine and in other countries are grounded. Suggestions of the professionals for improving the current system of management of the fund of social insurance are submitted. Refined new rights and obligations of employers, employees, businesses and employment services after the January 1 of the Law of Ukraine «On employment», and explore new opportunities for employment with the employment service. Civil service employment as a structure that implements the state policy of employment under the Ministry of Social Policy, local state administrations and local authorities is defined.

Ключові слова


зайнятість, працевлаштування, персонал, ринок праці, служба зайнятості, роботодавець, соціальна політика

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ