DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2013.19007

ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ

Анастасія Петрівна Лазарева

Анотація


Лазарева А. П. Формування та управління людським капіталом.

У статті розглянуті особливості формування людського капіталу в сучасних умовах розвитку економіки. Вказано, що формування людського капіталу проходить такі фази відтворення як: формування, розподілення, використання та розвитку. Визначено, що формування людського капіталу починається ще до трудової діяльності людини і триває тривалий період часу з різною інтенсивністю. Перераховані чинники, які як стимулюють, так і стримують формування і розвиток людського капіталу. З'ясовано, що вплив чинників відбувається як з боку держави, так і з боку підприємства, які пов’язані з освітою та управлінням. Визначено, що представлені чинники стимулювання та стримування розвитку людського капіталу відносяться до управлінських функцій як держави, так і підприємства, що дає можливість говорити про ефективне чи неефективне управління. Розкрито певні проблеми формування і використання людського капіталу в сучасних умовах. Визначено, що формування та розвиток інтелектуального капіталу неможливо здійснювати без реалізації інвестиційних проектів. Приведено визначення інвестицій в людський капітал. Приведені групи, на які розділяють інвестиції в людський капітал. Визначена важливість інвестицій в людський капітал і розглянутий механізм управління людським капіталом. Представлений механізм управління людським капіталом відповідає конкурентним вимогам ринку до людського капіталу, оскільки розглядає його управління на трьох рівнях: мікро, макро і індивідуальному. Вказано, що макрорівень включає управління з боку держави за допомогою інвестицій, наприклад, в такі сфери як, освіта, охорона здоров'я, культуру і мистецтво. Мікрорівень представлений управлінням з боку підприємства, де відбувається інвестування в удосконалення професійних і кваліфікаційних якостей людського капіталу. Механізм управління людським капіталом вказує на постійний зв'язок між мікро, макро і індивідуальним рівнями і порушення або збої в одному з рівнів призводить до негативних наслідків як для держави, підприємства так і самої людини(індивіда).

Лазарева А.П. Формирование и управление человеческим капиталом.

В статье рассмотрены особенности формирования человеческого капитала в современных условиях развития экономики. Указано, что формирование человеческого капитала проходит такие фазы как: формирования, распределения, использования и развития Определено, что формирование человеческого капитала начинается еще до трудовой деятельности человека и длится продолжительный период времени с различной интенсивностью. Перечислены факторы, которые как стимулируют, так и сдерживают формирование и развитие человеческого капитала. Выяснено, что влияние факторов происходит как со стороны государства, так и со стороны предприятия. Определенно, что представленные факторы стимулирования и сдерживания развития человеческого капитала относятся к управленческим функциям как государства, так и предприятия, которые дают возможность говорить об эффективном или неэффективном управлении. Выявлено, что формирование и развитие интеллектуального капитала невозможно осуществлять без реализации инвестиционных проектов. Раскрыто определенные проблемы формирования и использования человеческого капитала в современных условиях, которые связаны с образованием и управлением. Приведено определение инвестиций в человеческий капитал. Приведены группы, на которые разделяют инвестиции в человеческий капитал. Определена важность инвестиций в человеческий капитал и рассмотрен механизм управления человеческим капиталом. Представленный механизм управления человеческим капиталом отвечает конкурентным требованиям рынка к человеческому капиталу, так как рассматривает его управление на трех уровнях: микро, макро и индивидуальном. Указано, что макроуровень включает в себя управление со стороны государства с помощью инвестиций, например, в такие сферы как, образование, охрана здоровья, культуру и искусство. Микроуровень представлен управлением со стороны предприятия, где происходит инвестирование в усовершенствование профессиональных и квалификационных качеств человеческого капитала. Механизм управления человеческим капиталом указывает на постоянную связь между микро, макро и индивидуальным уровнями и нарушение или сбои в одном из уровней приводит к негативным последствиям как для государства, предприятия так и самого человека (индивида).

Lazareva A. Forming and management by a human capital.

In the article the features of forming of human capital are considered in the modern terms of development of economy. It is certain that forming of human capital begins yet to labour activity of man and the long period of time lasts with different intensity. Factors, that both stimulate and restrain forming and development of human capital, are enumerated. It is found out that influence of factors takes place both from the side of the state and from the side of the enterprise. The certain problems of formation and usage of human capital are exposed in modern terms. Determination over of investments is brought in a human capital. It was represented the groups that share the investment in human capital. It was determined the importance of investment in human capital and the mechanism of human capital management. The presented mechanism of human capital management responds to the competitive demands of the market, human capital, as regards its management at three levels: micro, macro and individual. It is indicated that the macro-level involves the management of the state through investment, for example in areas such as education, health, culture and art. The micro level is represented by the management company, which is investing in the improvement of professional qualifications and the quality of human capital. The mechanism of human capital management points to the constant communication between the micro and macro levels of the individual and the violation or failure in one of the levels leads to negative consequences for the Government, businesses and the person (individual).


Ключові слова


людський капітал, інвестиції, механізм, управління, підприємство, держава, ефективність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ