DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2013.19008

ІННОВАЦІЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В СИСТЕМІ ЧИННИКІВ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Катерина Юріївна Ягельська

Анотація


Ягельська К.Ю. Інновації та інтелектуальний капітал в системі чинників випереджаючого економічного розвитку.

В статті окреслено фактори впливу на економічний розвиток в умовах глобалізації та на основі огляду досвіду розвинутих країн визначено місце і роль інновацій як одного з найвагоміших чинників випереджаючого економічного розвитку; охарактеризовано їх сучасний стан в Україні, що оцінюється як недостатній для прискорення економічних процесів. Встановлено невідповідність між поставленими завданнями країни щодо стимулювання інноваційного розвитку та їх реалізацією, констатовано дисбаланс в механізмі реалізації моделей реформування економіки задля формування основ нового технологічного устрою. Однією з основних причин перепон випереджаючого економічного розвитку вважається сучасний стан інтелектуальних ресурсів, що підтверджується порівняльним аналізом індексу людського розвитку та його динаміки України й інших країн за різними показниками. Зроблено акцент на освіті як чиннику інноваційного розвитку; запропоновано сформувати систему управління освітою, що, в першу чергу, має орієнтуватися на відповідність освіти вимогам інноваційної економіки. Зроблено відповідні висновки, серед яких реформування освіти і культури, курсу інвестиційної, енергетичної та сільськогосподарської політики.

Ягельська Е.Ю. Инновации и интеллектуальный капитал в системе факторов опережающего экономического развития.

В статье обозначены факторы влияния на экономическое развитие в условиях глобализации и на основе обзора опыта развитых стран определены место и роль инноваций как одного из весомых факторов опережающего экономического развития; охарактеризованы их современное состояние в Украине, которое оценивается как недостаточное для ускорения экономических процессов. Установлено несоответствие между поставленными задачами страны по стимулированию инновационного развития и их реализацией, констатирован дисбаланс в механизме реализации моделей реформирования экономики для формирования основ нового технологического уклада. Одной из основных причин препятствий опережающего экономического развития считается современное состояние интеллектуальных ресурсов, что подтверждается сравнительным анализом индекса человеческого развития и его динамики Украины и других стран по различным показателям. Сделан акцент на образовании как факторе инновационного развития; предложено сформировать систему управления образованием, которая, в первую очередь, должна соответствовать требованиям инновационной экономики. Сделаны соответствующие выводы, среди которых реформирование образования и культуры, курса инвестиционной, энергетической и сельскохозяйственной политики.

Yagelskaya E. Innovation and Intellectual Capital in the System of the Factors of Leading Economic Development.

The article identifies factors which impact on economic development in the context of globalization. Based on a review of the experience of developed countries, the place and the role of innovation were identified as one of the main factors of leading economic development. Their current status inUkrainewas characterized, which is assessed as insufficient to accelerate economic processes. The non-correspondence between the tasks of the country to promote innovative development and implementation was found; the imbalance in the mechanism of the implementation of models of economic reform to create the foundations of a new technological order was noted. One of the main reasons for the obstacles of leading economic development is the current state of intellectual resources, which is confirmed by the comparative analysis of the human development index and its dynamics inUkraineand other countries on various indicators. Emphases on education as a factor in the innovative development were done, and there were proposed to set up a system of education management, which, first of all, should meet the requirements of the innovation economics. Corresponding conclusions were done, including the reform of education and culture, policy, investment, energy and agricultural policy.


Ключові слова


випереджаючий розвиток, стратегічні задачі, людський потенціал, інновації, освіта

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ