DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2013.19020

IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON LITHUANIA‘S ECONOMY: REGIONAL DIMENSION

Irena Pekarskiene

Анотація


Пякарскене І. Вплив прямих іноземних інвестицій на економіку Литви: регіональний аспект.

Іноземні інвестиції особливо важливі для країн, економіка яких менш розвинена. Так як вони можуть стати важливим чинником у їх економічному розвитку. Іноземні інвестиції в Литві є одним з основних  показників  економічної інтеграції в глобальні ринки, а також безпеки Литви та гарантії стабільності . Ось чому для того, щоб сприяти подальшому зростанню прямих іноземних інвестицій, необхідно створити найбільш сприятливі умови для існуючих інвесторів і стимулювати нові інвестиції шляхом створення привабливого інвестиційного клімату. Обсяг прямих іноземних інвестицій в різних країнах по-різному впливає на економічний і соціальний розвиток. Крім цього, їх порівняльна частка різна в окремі галузі економіки чи галузей промисловості. У статті аналізуються теоретичні аспекти впливу прямих іноземних інвестицій на економіку приймаючої країни, розподіл тенденції ПІІ в регіонах Литви і оцінюється вплив цих тенденцій на економічний розвиток окремих регіонів.

Пякарскене И. Влияние прямых иностранных инвестиций на экономику Литвы: региональный аспект.

Иностранные инвестиции особенно важны для стран, экономика которых менее развита. Так как они могут стать важным фактором в их экономическом развитии. Иностранные инвестиции в Литве являются одним из основных показателей экономической интеграции в глобальные рынки, а также безопасности Литвы и гарантии стабильности . Вот почему для того, чтобы способствовать дальнейшему росту прямых иностранных инвестиций, необходимо создать наиболее благоприятные условия для существующих инвесторов и стимулировать новые инвестиции путем создания привлекательного инвестиционного климата. Объем прямых иностранных инвестиций в разных странах по-разному влияет на экономическое и социальное развитие. Кроме этого, их сравнительная доля различна в отдельные отрасли экономики или отрасли промышленности. В статье анализируются теоретические аспекты влияния прямых иностранных инвестиций на экономику принимающей страны, распределение тенденции ПИИ в регионах Литвы и оценивается влияние этих тенденций на экономическое развитие отдельных регионов.

Pekarskiene I. Impact of Foreign Direct Investments on Lithuania’s Economy: Regional Dimension.

Foreign investment is particularly important for countries whose economies are less developed or transitional, as they may become an important factor in their economic development. Foreign investments inLithuaniaare one of the fundamental economic integration into the global market indicators as well asLithuania's security and stability guarantee. That's why in order to encourage further foreign direct investment (FDI) growth, it is necessary to create the most favourable conditions for existing investors and encourage new investment by creating an attractive investment climate. Foreign direct investment in different countries have different impacts on the economic and social development. Beside this, their comparative share is different in separate branch of economy or industrial sectors. In this article it is analyzed theoretical aspects of foreign direct investment influence on the host country's economy, FDI distribution trends in regions ofLithuaniaand evaluation of these trends impact on economical development of separate regional’s.


Ключові слова


Foreign direct investment, economic development, regions economics, gross domestic product, productivity, correlation - regression analysis

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ