DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2013.19037

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СТАБІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Олександра Анатоліївна Коновал

Анотація


Коновал О. А. Інвестиційна привабливість підприємства в умовах стабілізаційного розвитку економіки.

В умовах сьогодення інвестиції виступають невід’ємною складовою успішного розвитку діяльності підприємства, галузі й економіки в цілому, тому стає очевидною актуальність питання щодо необхідності підвищення інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання на сучасному етапі розвитку української економіки. З метою виявлення перспектив доступності фінансових ресурсів для досягнення інвестиційних цілей здійснюється визначення інвестиційної привабливості окремого напряму чи сфери діяльності, що враховує комплекс чинників, які формують зовнішні та внутрішні умови для реалізації інвестиційного проекту. Фактори формування інвестиційної привабливості та ступінь активності інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств можна поділити на дві групи чинників, зовнішні та внутрішні, в свою чергу зовнішні – це фактори зовнішнього середовища підприємства, що формуються на рівні держави, регіону, галузі. Внутрішні фактори підприємства залежать від його фінансової, економічної й комерційної діяльності. Головними напрямками прискорення процесів оновлення виробництва є ефективне використання внутрішніх і залучених ззовні інвестиції, які забезпечують стабілізаційний розвиток підприємства та української економіки в цілому. Забезпечення інвестиційної привабливості українських підприємств є стратегічним завданням розвитку та інтеграції у світовий економічний простір, що потребує досягнення Україною статусу інвестиційно-привабливої держави. Тому в умовах розвитку ринкових відносин, питання, що пов'язані із активізацією інвестиційних процесів, пошуком використання резервів підвищення ефективності інвестицій на підприємствах, що визначають привабливість галузі, регіону та економіки держави в цілому набувають пріоритетного значення. Активізація інвестиційних процесів в Україні можлива лише за умов розробки відповідних механізмів управління інвестиційною привабливістю суб'єктів господарювання.

Коновал А. А. Инвестиционная привлекательность предприятия в условиях стабилизационного развития экономики.

В современных условиях инвестиции выступают неотъемлемой составляющей успешного развития деятельности предприятия, отрасли и экономики в целом, таким образом, актуальность направления исследования обусловлена необходимостью повышения инвестиционной привлекательности субъектов хозяйствования на современном этапе развития украинской экономики. С целью выявления перспектив доступности финансовых ресурсов для достижения инвестиционных целей необходимо определять инвестиционную привлекательность отдельного направления или сферы деятельности, которые учитывают комплекс факторов, которые формируют внешние и внутренние условия для реализации инвестиционного проекта и обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия. Факторы формирования инвестиционной привлекательности и степень активности инвестиционной деятельности и инвестиционной привлекательности отечественных предприятий можно разделить на две группы факторов, внешние и внутренние, в свою очередь внешние – это факторы, которые формируются на уровне государства, региона, отрасли. Внутренние факторы предприятия зависят от его финансовой, экономической и коммерческой деятельности. Главными направлениями ускорения процессов обновления производства является эффективное использование внутренних и привлеченных инвестиций, которые обеспечивают стабилизационное развитие предприятия. Обеспечение инвестиционной привлекательности украинских предприятий является стратегическим заданием развития и интеграции в мировое экономическое пространство, которое может быть обеспечено за счет достижения Украиной инвестиционной-привлекательности. Поэтому в условиях развития рыночных отношений, вопросы, которые связаны с активизацией инвестиционных процессов, поиском резервов повышения эффективности использования инвестиций на предприятии, которые определяют привлекательность отрасли, региона и экономики государства в целом приобретают приоритетное значение. Активизация инвестиционных процессов в Украине возможна лишь при условиях разработки соответствующих механизмов управления инвестиционной привлекательностью субъектов ведения хозяйства.

Konoval A. Investment attractiveness of enterprises in the conditions of stabilizing development of economy.

In modern conditions investments act as the integral component of a successful development of activities of the entity, an industry and economy as a whole, thus, relevance of the direction of research is caused by need of increase of investment appeal of subjects of managing at the present stage of development of the Ukrainian economy. For the purpose of identification of prospects of availability of financial resources for achievement of the investment purposes it is necessary to determine investment appeal of the separate direction or a field of activity which consider a complex of factors which create external and internal conditions for implementation of the investment project and ensuring investment appeal of the entity. Factors of forming of investment appeal and activity rate of investing activities and investment appeal of domestic enterprises can be divided into two groups of factors, external and internal, in turn external are factors which are created at the level of the state, the region, an industry. Internal factors of the entity depend on its financial, economic and business activity. The main directions of acceleration of processes of updating of production is effective use of the internal and attracted investments which provide stabilization development of the entity. Ensuring investment appeal of the Ukrainian entities is a strategic task of development and integration into world economic space which can be provided at the expense of achievement of investment appeal by Ukraine. Therefore in the conditions of development of the market relations, questions which are connected with activization of investment processes, search of allowances of increase of efficiency of use of investments at the entity which determine appeal of an industry, region and state economy as a whole purchase priority value. Activization of investment processes in Ukraine is possible only under conditions of development of the corresponding controling mechanisms investment appeal of subjects of business keeping

Ключові слова


інвестиції, інвестиційні процеси, інвестування, інвестиційний менеджмент, інвестиційна активність.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ