DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2013.20696

АНАЛИЗ ОХРАНОСПОСОБНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ НА ИНТЕРНЕТ-САЙТАХ

Людмила Воладимировна Пономарева, Павел Олегович Пономарев

Анотація


Пономарьова Л. В., Пономарьов П. О. Аналіз охороноспроможності інформаційних ресурсів на інтернет-сайтах.

За прогнозами багатьох вчених-фахівців у галузі філософії, інформатики, економіки, юриспруденції та ін, третє тисячоліття буде кроком до інформаційного суспільства, що матиме нову структуру, в якій вирішальну роль відіграватимуть галузі, пов’язані з отриманням, поширенням та обробкою інформації. У статті вивчені погляди теоретиків права на заявлену проблему. Аналізуються українські та закордонні нормативно-правові акти в сфері авторського права на результати творчої діяльності в мережі Інтернет. Розкрито суть поняття «Інформаційні ресурси» з погляду філософії права й українського законодавства. Досліджено види інформаційних ресурсів, що використовуються під час створення інтернет-сайтів з погляду можливості їхньої охорони на державному рівні. Розглянуто можливості покращення охорони інформаційних ресурсів за допомогою суспільних організацій. Виявлено, що інформаційні ресурси, використовувані під час створення інтернет-сайтів, по-більшості є об’єктами авторських прав, фактично не охороняються, а законодавча база, що стосується авторських прав  в Інтернеті, знаходиться на стадії розвитку. Таким чином, різке збільшення суспільно-економічного значення використання світової мережі Інтернет загострило правові проблеми, пов’язані з використанням комп’ютерних і телекомунікаційних технологій. Аналіз законодавчих бази близького і далекого зарубіжжя довів, що проблеми охорони інтернет-сайтів на сьогодні є актуальною не тільки для нашої держави. Шляхи рішення охороноспроможності інтернет-сайтів, і зокрема інформаційних ресурсів, використовуваних під час створення сайтів є першочерговим завданням.

Пономарев П. О., Пономарева Л. В. Анализ охраноспособности информационных ресурсов на интернет-сайтах.

По прогнозам целого ряда ученых-специалистов в области философии, информатики, экономики, юриспруденции и др, третье тысячелетие будет шагом к информационному обществу, обладающему новой структурой, в которой решающую роль сыграют отрасли, связанные с получением, распространением и обработкой информации. В статье изучены взгляды теоретиков права на заявленную проблему. Анализируются украинские и зарубежные нормативно-правовые акты в сфере авторского права на результаты творческой деятельности в сети Интернет. Раскрыта суть понятие «информационные ресурсы» с точки зрения философии права и Украинского законодательства. Исследованы виды информационных ресурсов используемых при создании интернет-сайтов на предмет возможности из охраны на государственном уровне. Рассматриваются возможности улучшения охраны информационных ресурсов с помощью общественных организаций. Выявлено, что информационные ресурсы, используемые при создании интернет сайтов, в большинстве являясь объектами авторских прав, фактически не охраняются, а законодательная база, касающаяся авторских прав в Интернете, находится на стадии развития. Таким образом, резкое увеличение общественно-экономического значения использования международной сети Интернет обострило правовые проблемы, связанные с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий. Анализ законодательных баз близкого и дальнего зарубежья доказал, что проблема охраны интернет-сайтов на сегодняшний день является актуальной не только для нашего государства. Пути решения охраноспособности интернет-сайтов, и в частности информационных ресурсов, используемых при создании сайтов являются первостепенной задачей.

Ponomarova L., Ponomarov P. Analysis of the patentability of information resources on the Internet sites.

According to the forecasts of scientists and experts in the fields of philosophy, science, economics, law, etc., the third millennium will be a step towards the information society with a new structure in which the industry will play a crucial role in obtaining, distributing and processing information. The article analyzes the Ukrainian and foreign laws and regulations in the field of copyright on results of creative activity on the Internet. Examined the views of theorist of law to the stated problem. Discovered the concept of "information resources" in terms of the philosophy of law and Ukrainian legislation. Examined types of information resources used in creating web sites for the possibility of it protection at the state level. Considered the possibilities of improving the protection of information resources by community organizations. Revealed that the information resources used in web sites creation in majority being the objects of copyright in fact are not protected and the legislative framework on copyright in the Internet, is under development.  Thus the rapid increase of socio-economic value of worldwide web Internet aggravated the legal problems associated with the use of computer and telecommunication technologies. The analysis of the legislative bases of near and far abroad has proved that the problem of internet sites protection is relevant not only for our state. Finding ways to solve the patentability of Internet sites and information resources in particular is paramount.


Ключові слова


нормативные акты, Интернет, творческая деятельность, компьютерные и телекоммуникационные технологии

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ