DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2013.21467

ЄДНІСТЬ ВИНАХОДУ - НЕОБХІДНА Й ДОСТАТНЯ ВИМОГА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТІМАЛЬНОЇ МОЖЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

Володимир Якович Зайка, Григорій Григорович Кабанцев, Григорій Костянтинович Дорожко, Олександр Геннадійович Маслов

Анотація


Зайка В. Я., Кабанцев Г. Г., Дорожко Г. К., Маслов О. Г. Єдність винаходу – необхідна й достатня вимога для забезпечення оптимальної можливості встановлення факту його використання.

Згідно із законом України 1993р. про охорону прав на винаходи та корисні моделі, розділ 4, стаття 12, частина 4, «заявка на винахід має належати до одного або до групи винаходів, об’єднаних одним винахідницьким задумом (вимога єдності винаходу), а заявка на корисну модель має належати до однієї корисної моделі (вимога єдності корисної моделі)». При цьому винахід (або група винаходів) або корисна модель мають бути скеровані на досягнення лише одного технічного результату. Пропонується таке визначення поняття «єдності винаходу» (але не групи винаходів) або «корисної моделі». Єдність винаходу(корисної моделі) – цілісність усіх його(її) необхідних і достатніх елементів як за формою, так і за змістом у їхньому нерозривному зв’язку, що забезпечує досягнення лише одного технічного результату.  Таким чином, поняття «єдність винаходу» належить до поняття «система», оскільки містить дві основні складові останньої: 1) елементи і 2) взаємозв’язок.  Представлена методика аналізу єдності окремих винаходів (корисних моделей) у табличній формі. З урахуванням цієї методики розглянуто декілька негативних і позитивних прикладів аналізу єдності винаходів (корисних моделей): пристроїв, способів, речовин з погляду відповідності їх окремих елементів вимогам єдності. Розглянуті приклади одинарних (не комплексних) об’єктів винаходів(корисних моделей), тобто з одним незалежним пунктом формули. Запропонована методика дозволяє підвищити достовірність встановлення факту використання винаходу(корисної моделі).

Зайка В. Я., Кабанцев Г. Г., Дорожко Г. К., Маслов А. Г. Единство изобретения - необходимое и достаточное требование для обеспечения оптимальной возможности установления факта его использования.

Согласно Закону Украины 1993г. «Об охране прав на изобретения и полезные модели», раздел 4, статья 12, часть 4, «заявка на изобретение должна относиться к одному или группе изобретений, объединенных одним изобретательским замыслом (требование единства изобретения), а заявка на полезную модель должна относиться к одной полезной модели (требование единства полезной модели)». При этом изобретение (или группа изобретений) или полезная модель должны быть направлены на достижение только одного технического результата. Предлагается следующее определение понятия «единства изобретения (но не группы изобретений) или полезной модели». Единство изобретения (полезной модели) – цельность всех его (её) необходимых и достаточных элементов как по форме, так и по содержанию в их неразрывной взаимосвязи, обеспечивающая достижение только одного технического результата. Таким образом, понятие «единство изобретения» относится к понятию «система», так как содержит две основные составляющие последней: 1)элементы и 2) взаимосвязь. Представлена методика анализа единства отдельных изобретений (полезных моделей) (в табличной форме). С учетом данной методики рассмотрено несколько негативных и позитивных примеров анализа единства изобретений (полезных моделей): устройств, способов, веществ с точки зрения соответствия их отдельных элементов требованиям единства.  Рассмотрены примеры одинарных (некомплексных) объектов изобретений /полезных моделей, т. е. с одним независимым пунктом формулы. Предлагаемая методика позволяет повысить достоверность установления факта использования изобретения (полезной модели).

Zayka V. Y., Каbantcev G. G., Dorojko G. К., Маslov А. G. Unity of invention is necessary and sufficient requirement for ensuring of optimal possibility of substantiation of the fact of its use.

According to the law of Ukraine 1993 concerning protection of inventor and useful models, chapter 4, article 12, part 4 “invention application should cover one or group of inventions joint by one inventive conception (requirement of unity of invention), and application for a utility model should cover one useful model (requirement of unity of useful model)”. Besides invention (or group of inventions) or useful model should be directed at achievement of only one engineering result. The following concept definition for “unity of invention (but not group of inventions) or useful model”. Unity of invention (useful model) is an integrity of all its necessary and sufficient elements both by form and content in their indissoluble interconnection providing achievement of only one engineering result. So concept “unity of invention’ is related to concept “system” since it contains two main components of the last one: elements and interconnection. Methods of analysis of unity of individual inventions/useful models is presented in table form. In consideration of this methods some nagative examples and positive ones of analysis of unity of inventions/useful models: devices, methods, substances are examined from the point of view of correspondence of their separate elements to unity requirement. Examples of single (noncomplex) objects of inventions/useful models i.e. with one independent patent claim are examined. Proposed methods make possible to raise credibility of ascertainment of the fact of use of invention/ useful model.

Ключові слова


єдність винаходу, єдність корисної моделі, система, методика, факт використання винаходу, факт використання корисної моделі

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ