DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2013.21471

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Тетяна Василівна Малтабар

Анотація


Малтабар Т. В. Шляхи зниження ризиків інноваційно-інвестиційних проектів.

Досліджено умови виникнення інноваційних ризиків, запропонована класифікація інноваційних ризиків та наведена їх характеристика, розглянуто методи мінімізації ризиків та заходи і особливості щодо їх управління. Досліджено особливості ризиків інноваційно-інвестиційних проектів на промислових підприємствах, розглянуто методи управління інноваційно-інвестиційними ризиками та заходи щодо їх мінімізації. Запропоновaні зaходи щодо змeншeння нeгaтивних нaслідків ризиків інновaційних проектів та пріоритетні шляхи мінімізації ризиків під час реалізації інноваційно-інвестиційних проектів.

Малтабар Т. В. Пути снижения рисков инновационно-инвестиционных проектов.

Исследованы условия возникновения инновационных рисков, предложена классификация инновационных рисков и приведена их характеристика, рассмотрены методы минимизации рисков и меры и особенности по их управлению. Исследованы особенности рисков инновационно-инвестиционных проектов на промышленных предприятиях, рассмотрены методы управления инновационно-инвестиционными рисками и мероприятия относительно их минимизации. Предложены мероприятия по уменьшению негативных последствий рисков инновационных проектов и приоритетные пути минимизации рисков при реализации инновационно-инвестиционных проектов.

Maltabar T. Ways to reduce the risks of innovation and investment projects.

Conditions of emergence of innovative risks are investigated, classification of innovative risks is offered and their characteristic is provided, methods of minimization of risks and a measure and feature on their management are considered. Features of risks of innovative and investment projects at the industrial enterprises are investigated, methods of control over innovative and investment risks and actions concerning their minimization are considered. Actions for reduction of negative consequences of risks of innovative projects and priority ways of minimization of risks are offered at implementation of innovative and investment projects.

Ключові слова


ризик, інноваційний ризик, інвестиційний проект

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ