DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2013.22108

АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ РИНКУ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ

Діана Сергіївна Файвішенко

Анотація


Файвішенко ДС. Аналітичні аспекти перспектив розвитку ринку мінеральної води.

У статті проведено аналіз галузі мінеральної води. Надано аналітичні аспекти перспектив й пріоритетів розвитку ринку мінеральної води, розглянуто питання процесу підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на внутрішньому ринку,  що  вимагають проведення комплексних досліджень, спрямованих, насамперед на розробку нового аналітичного інструментарію перспектив й пріоритетів розвитку галузі мінеральної води у продовольчому комплексі. Наведено перелік основних учасників ринку, рейтинг виробників на ринку мінеральної води. Проведена сегментація і описана структура ринку. Запропоновано розділ  українського ринку  мінеральної та питної води на наступні сегменти: негазована вода; газована терапевтична вода (лікувально-столова і лікувальна); газована столова вода, зроблено акцент на перевагу в структурі споживання та виробництва мінеральної води частки газованої. Виокремлено  географічні ознаки сегментації українського ринку щодо  займанням лідируючих позицій певних марок  у різних областях. На основі проведеного аналітичного огляду, підведені підсумки щодо проаналізованого ринку мінеральної води, підкреслено, що він є зростаючим як в Україні так й в світі, бізнес у сфері виробництва мінеральної води є перспективним. Надані перспективи подальших розвідок у поданому напрямі, зокрема:  поглиблений аналіз ефективності розвитку ринку мінеральної води й  формування моделі розвитку, пошук нових стратегій й розширення нових ринкових ніш, державне регулювання й підтримка розвитку галузі, орієнтація на європейські стандарти. Наведено інформаційну базу, що складається з  наукових праць провідних учених-економістів, законодавчих та нормативних актів України, звітів про результати господарської діяльності підприємств, матеріалів дослідження.

Файвишенко Д. С. Аналитические аспекты перспектив развития рынка минеральной воды.

У статті проведено аналіз галузі мінеральної води. Надано аналітичні аспекти перспектив й пріоритетів розвитку ринку мінеральної води, розглянуто питання процесу підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на внутрішньому ринку,  що  вимагають проведення комплексних досліджень, спрямованих, насамперед на розробку нового аналітичного інструментарію перспектив й пріоритетів розвитку галузі мінеральної води у продовольчому комплексі. Наведено перелік основних учасників ринку, рейтинг виробників на ринку мінеральної води. Проведена сегментація і описана структура ринку. Запропоновано розділ  українського ринку  мінеральної та питної води на наступні сегменти: негазована вода; газована терапевтична вода (лікувально-столова і лікувальна); газована столова вода, зроблено акцент на перевагу в структурі споживання та виробництва мінеральної води частки газованої. Виокремлено  географічні ознаки сегментації українського ринку щодо  займанням лідируючих позицій певних марок  у різних областях. На основі проведеного аналітичного огляду, підведені підсумки щодо проаналізованого ринку мінеральної води, підкреслено, що він є зростаючим як в Україні так й в світі, бізнес у сфері виробництва мінеральної води є перспективним. Надані перспективи подальших розвідок у поданому напрямі, зокрема:  поглиблений аналіз ефективності розвитку ринку мінеральної води й  формування моделі розвитку, пошук нових стратегій й розширення нових ринкових ніш, державне регулювання й підтримка розвитку галузі, орієнтація на європейські стандарти. Наведено інформаційну базу, що складається з  наукових праць провідних учених-економістів, законодавчих та нормативних актів України, звітів про результати господарської діяльності підприємств, матеріалів дослідження.

Fayvishenko D. Analytical aspects of market prospects of mineral water.

The analysis of the mineral water industry Provided analytical aspects of market prospects of mineral water, considered the process of improving the competitiveness of industrial enterprises in the domestic market, which require complex investigations aimed primarily at developing new analytical tools market prospects of mineral water. Аnalyzed of the major market participants, top producers on the mineral water market. Segmentation is performed and the structure of the market. Proposed section Ukrainian market of mineral and drinking water into the following segments : carbonated water , carbonated water is therapeutic ( treatment - dining room and medical) carbonated table water , emphasizes the dominance of the structure of production and consumption of carbonated mineral water. Designated geographic segmentation in the Ukrainian market leading position of individual brands in various fields. Based on the research report summarized, stressed that he is growing both in Ukraine and in the world, and, in the business of mineral water production is promising. Prospects for future research are: an in-depth analysis of the effectiveness of mineral water market and the formation of the development model, the search for new strategies and expanding new market niches, government regulation and support for industry development, orientation to the European standards. Information base is used, consisting of scientific papers by leading scientists - economists, laws and regulations of Ukraine, reports on results of operations, materials research.

Ключові слова


аналітичні аспекти, аналіз ринку мінеральної води, рейтинг виробників, перспективи розвитку, торгові марки, ефективність.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ