DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2013.22113

КОРЕЛЯЦІЯ ІНДЕКСУ УБ ІЗ ІНДЕКСАМИ АМЕРИКАНСЬКИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ФОНДОВИХ БІРЖ

Валентина Петрівна Лісовська, Дмитро Володимирович Безпалько

Анотація


Лісовська В. П., Безпалько Д. В. Кореляція індексу УБ із індексами американських та європейських фондових бірж.

У статті проаналізовано та обґрунтовано взаємозв'язок та вплив фондових індексів інших країн на індекс Української Біржі. Проведено розрахунки, що підтверджують залежність динаміки індексу УБ з індексами провідних світових бірж. Доведено, що при здійсненні інвестицій на вітчизняному ринку слід обов'язково відстежувати ситуацію на іноземних біржах. Розрахунками було підтверджено, що найбільш тісний кореляційний зв'язок індексу УБ між індексом DAX та індексом RTSSTD. Відповідно до наданих розрахунків надано обґрунтування, щодо підвищення прибутковості використання кореляційного аналізу при здійснені операцій з торгівлі ф’ючерсними контрактами. Також дані дослідження дають можливість для формування інвестиційного портфелю стійкого до коливань індексів світових бірж.

Лисовская В. П., Безпалько Д. В. Корреляция индекса УБ с индексами американских и европейских фондовых бирж.

В статье проанализированы и обоснованы взаимосвязь и влияние фондовых индексов других стран на индекс Украинской Биржи. Проведены расчеты, подтверждающие зависимость динамики индекса УБ от индексов ведущих мировых бирж. Доказано, что при осуществлении инвестиций на отечественном рынке следует обязательно отслеживать ситуацию на иностранных биржах. Расчетами было подтверждено, что наиболее тесная корреляционная связь индекса УБ между индексом DAX и индексом RTSSTD. Согласно предоставленных расчетов предоставлено обоснование, по повышению доходности от использования корреляционного анализа при осуществлении операций по торговле фьючерсными контрактами. Также данные исследования дают возможность для формирования инвестиционного портфеля устойчивого к колебаниям индексов мировых бирж.

Lisovska V., Bezpalko D. Correlation Ukrainian stock indices of the index of U.S. and European stock exchanges.

This paper analyzed and substantiated the relationship and impact of stock indices of other countries in the index of the Ukrainian Exchange. The calculations, confirming the dependence of the dynamics of the UX index of leading world stocks . It is shown that by investing in the domestic market should be required to monitor the situation on foreign markets. Calculations confirmed that the closest correlation between the UE index DAX index and index RTSSTD. According to the provided calculations provided justification to increase profitability using correlation analysis in making transactions with futures contracts. Also, these studies provide an opportunity to create a sustainable investment portfolio to fluctuations in world markets indexes.

Ключові слова


фондовий біржа, фондовий індекс, кореляція, індекс UX, індекс S&P500, індекс DJIA, індекс IXIC, індекс DAX, індекс RTSSTD

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ