DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2013.22115

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ: ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

Лілія Валеріївна Шикова

Анотація


Шикова Л. В. Особливості функціонування внутрішнього ринку металопродукції: економічна безпека.

У статті для коректного розуміння внутрішнього ринку металопродукції визначено поняття «внутрішній ринок», яке підкреслює, що операції купівлі-продажу відбувається в межах однієї країни. В роботі проведено ранжування потенційних споживачів металопродукції на внутрішньому ринку, де перше місце займає галузь інфраструктура (залізниця, розвиток швидкісного сполучення, друге місце – це машинобудування, третє місце займає житлово-комунальне господарство, а четверте місце – будівництво. Визначено, що від розвитку підприємств галузей потенційних споживачів залежить і рівень розвитку внутрішнього ринку металопродукції. Проведено аналіз динаміки показників діяльності внутрішнього ринку в Україні. В статі показано позитивну динаміку обсягу реалізації вітчизняної металопродукцію як в цілому, так і на внутрішньому ринку країни. Визначено, що частка металопродукції яка споживається на внутрішньому ринку металопродукції переважно відноситься до металовиробів українських металургійних підприємств, а найменша частка металопродукції, що споживається в Україні імпортується. В роботі виявлено, що частка споживання вітчизняної металопродукції має циклічний характер. В статі, за допомогою лінії тренду, графічно представлено перспективу розвитку українського внутрішнього ринку металопродукції, яке показу щорічне зростання обсягів реалізації металопродукції, як на зовнішньому ринку, так і на внутрішньому. Виявлено важливість економічної безпеки вітчизняних металургійних підприємств для забезпечення економічної безпеки країни. Представлено напрямки вдосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання розвитку внутрішнього ринку металопродукції, щоб забезпечити економічну безпеку вітчизняних металургійних підприємств.

Шикова Л. В. Особенности функционирования внутреннего ринка металлопродукции: экономическая безопасность.

В статье для корректного понимания внутреннего рынка металлопродукции определено понятие «внутренний рынок», которое подчеркивает, что сделки купли-продажи происходит в пределах одной страны. В работе проведено ранжирование потенциальных потребителей металлопродукции на внутреннем рынке, где первое место занимает отрасль инфраструктура (железная, развитие скоростного сообщения), второе место - это машиностроение, третье место занимает жилищно-коммунальное хозяйство, а четвертое место - строительство. Определено, что от развития предприятий отраслей потенциальных потребителей зависит и уровень развития внутреннего рынка металлопродукции. Проведен анализ динамики показателей деятельности внутреннего рынка в Украине. В статье показано положительную динамику объема реализации отечественной металлопродукциии, как в целом, так и на внутреннем рынке страны. Определено, что доля металлопродукции потребляемой на внутреннем рынке металлопродукции преимущественно относится к металлопродукции украинских металлургических предприятий, а наименьшая доля металлопродукции, которая потребляется в Украине, импортируется. В работе выявлено, что доля потребления отечественной металлопродукции имеет циклический характер. В статье, с помощью линии тренда, графически представлено перспективу развития украинского внутреннего рынка металлопродукции, где показано ежегодный рост объемов реализации металлопродукции, как на внешнем рынке, так и на внутреннем. Выявлено важность экономической безопасности отечественных металлургических предприятий для обеспечения экономической безопасности страны. Представлены направления совершенствования организационно-экономического механизма государственного регулирования развития внутреннего рынка металлопродукции, чтобы обеспечить экономическую безопасность отечественных металлургических предприятий.

Shykova L. Features of the internal market in steel: economic security.

In the article for the correct understanding of internal market of metal a concept «internal market», that underlines that it takes place the operation of purchase-sale within the limits of one country, is certain. In the work carried out ranking of potential consumers of metal on the inner market, where the first place occupies industry infrastructure (railway, development of speed connection, the second place is an engineer, the third place occupies housing and communal services, and a fourth place is building. Certainly, that from development of enterprises of industries of potential consumers depends level of internal market of development. The analysis of dynamics of performance of internal market indicators is conducted in Ukraine. In the floor the positive dynamics of volume of realization home is shown metal both on the whole and at the internal market of country. Certainly, that part of metal that is consumed at the internal market of metal mainly behaves to metal of the Ukrainian metallurgical enterprises, and the least part of metal that is consumed in Ukraine imported. It is in-process educed that part of consumption of home metal has cyclic character. In the floor, by means of line of trend, the prospect of the Ukrainian internal market of metal development is graphically presented, that to the show annual increase of volumes of realization of metal, both at the foreign market and on internal. Importance of economic security of domestic metallurgical enterprises is educed for providing of economic security of country. Directions of perfection of organizationally-economic mechanism of government control of internal market of metal development are presented, to provide economic security of domestic metallurgical enterprises.

Ключові слова


металопродукція, внутрішній ринок, споживачі, економічна безпека, металургійні підприємства, державне регулювання

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ