DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2013.22171

АНАЛІЗ ДОСВІДУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Ірина Анатоліївна Маркіна, Ірина Володимирівна Угрімова

Анотація


Маркіна І. А., Угрімова І. В., Аналіз досвіду реструктуризації м’ясопереробних підприємств в Україні

У статті проаналізовано досвід реструктуризації м’ясопереробних підприємств в Україні. Виділено три етапи реструктуризації вітчизняних м’ясопереробних підприємств: перший етап «наведення порядку на підприємствах»; другий етап «ідентифікація  і «відбудовування» бізнесів»; третій етап «побудова ефективних бізнес-моделей». Аналіз досвіду реструктуризації м’ясопереробних підприємств дозволив виявити заходи, що здійснювалися у процесі реструктуризації, які були розподілені за п’ятьма групами: заходи у виробничій сфері, заходи у маркетинговій сфері, заходи у фінансовій сфері, заходи у кадровій сфері, заходи у системі управління.  Виявлені перешкоди здійснення реструктуризації м’ясопереробними підприємствами, які полягають у відсутності законодавчої бази визначення, недосконалості нормативно-правого забезпечення, відсутності комплексного організаційно-методичного забезпечення, недосконалості податкової системи, недосконалості експериментально випробуваних методик проведення змін та використання примусового варіанта реструктуризації для недружнього поглинання підприємства конкурентами. Визначено економічні передумови для здійснення реструктуризації підприємств: продовження лібералізації податкового законодавства; наявність у країні досвіду успішного проведення реструктуризації підприємств; достатність інформації з сучасних методів управління підприємством у науковій літературі та продовження розвитку теоретичної бази реструктуризації;  підготовка у вітчизняних вузах молодих і перепідготовка функціонуючих менеджерів; наявність вітчизняних консалтингових підприємств компетентних області реструктуризації підприємств.

Маркіна И. А., Угримова И. В. Анализ опыта реструктуризации мясоперерабатывающих предприятий в Украине.

В статье проанализирован опыт реструктуризации мясоперерабатывающих предприятий в Украине. Выделены три этапа реструктуризации отечественных мясоперерабатывающих предприятий: первый этап «наведения порядка на предприятиях», второй этап «идентификация и« отстраивание» бизнеса», третий этап «построение эффективных бизнес-моделей». Анализ опыта реструктуризации мясоперерабатывающих предприятий позволил выявить меры, которые осуществлялись в процессе реструктуризации, что были распределены по пяти группам: мероприятия в производственной сфере, мероприятия в маркетинговой сфере, мероприятия в финансовой сфере, мероприятия в кадровой сфере, мероприятия в системе управления. Выявленные препятствия осуществления реструктуризации мясоперерабатывающими предприятиями, заключаются в отсутствии законодательной базы определения, несовершенства нормативно-правового обеспечения, отсутствия комплексного организационно-методического обеспечения, несовершенства налоговой системы, нечеткости экспериментально проверенных методик проведения изменений и использования принудительного варианта реструктуризации для недружественного поглощения предприятия конкурентов. Определены экономические предпосылки для осуществления реструктуризации предприятий: либерализация налогового законодательства, наличие в стране опыта успешного проведения реструктуризации предприятий; достаточность информации относительно современных методов управления предприятием в научной литературе и дальнейшее развитие теоретической базы реструктуризации; подготовка в отечественных ВУЗах молодых и переподготовка функционирующих менеджеров, наличие отечественных консалтинговых компаний компетентных в области реструктуризации предприятий.

Markina I., Uhrimova I. Analysis of meat processing enterprises' restructuring in Ukraine

The article analyzes the experience of restructuring of meat processing enterprises in Ukraine. Three stages of restructuring the domestic meat processing plants: the first stage - restoring order in the business;  the second stage - identification, "rebuilding of a business; third stage - effective business models building. Analysis of restructuring meat processing plants revealed the measures of implemented in the process of restructuring, which were divided into five groups: measures in the industrial sector, activities in the marketing field , activities in the financial sector , the measures in the personnel area, measures in the management. Identified barriers and economic conditions for restructuring of meat processing plants, which are the lack of legal framework definition, imperfect laws and the right support, lack of a comprehensive organizational methods, imperfect tax system imperfections experimentally proven methodology for change and use of force options for restructuring hostile takeover of the enterprise competition. Defined economic conditions for restructuring: the continuation of the liberalization of tax legislation, the availability of the successful experience of restructuring, the adequacy of information on modern methods of management in the scientific literature and to continue developing the theoretical framework of restructuring, training in local universities and retraining of young managers operating the presence of domestic consulting firms competent in restructuring field.

Ключові слова


реструктуризація, м’ясопереробні підприємства, етапи реструктуризації, заходи реструктуризації, перешкоди проведення реструктуризації, економічні передумови реструктуризації

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ