DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.2.2013.24096

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN THE NORDIC AND BALTIC STATE AUDIT INSTITUTIONS

Vilda Giziene, Laura Raceliene, Lina Zalgiryte

Анотація


Гіжене В., Рачелене Л., Жалгиріте Л. Розвиток людських ресурсів установ державного аудиту в країнах Північної Європи та Прибалтики.

Оточення, що постійно зміліються, формує новий підхід до організації. Ресурси в нематеріальному вираженні - знання і досвід працівників - стали основним активом компанії. Управління людськими ресурсами повинні бути узгоджені зі стратегією і цілями організації. Установи,  що здісніють функцію аудиту не відрізняються, від будь-якої іншої організації в тому сенсі, що їх функціонування забезпечується людськими ресурсами. Людські ресурси, які належним чином відібрані, навчені, мають відповідні навички та освіту, є джерелом конкурентних переваг для організації, оскільки розробка, впровадження, управління і контроль стратегії організації передбачає залучення всіх співробітників. Ефективність системи аудиту не що інше, як навички та вміння аудитора, тобто комплекс знань і досвіду, що у цілях досягнення якісного проведення аудиту і для досягнення всіх поставлених цілей. Мета статті полягає у проведенні оцінки розвитку людських ресурсів в установах державного аудиту. Об'єкт дослідження цієї статті - людські ресурси установ державного аудиту. Для того щоб виконати оцінку людських ресурсів в державних аудиторських установах було використано порівняльний, систематичний і логічний аналіз наукової літератури, метод узагальнення; було проведено SWOT- аналіз центральних інститутів аудиту в країнах Північної Європи та Прибалтики; метод експертного опитування було використано для опитування аудиторів в установ державного аудиту в країнах Північної Європи та Прибалтики, щоб визначити їх кваліфікацію, їхні вимоги, відповідність очікуванням з реальною ситуацією. Для аналізу було використано пакет програмного забезпечення SPSS .

Giziene V., Raceliene L., Zalgiryte L. Human resource development in the Nordic and Baltic state audit institutions.

A constantly changing environment forms a new approach to the organization. The resources with non-material expression – employees’ knowledge and expertise – become the main asset of the companies. Human resource management must be aligned to the strategy and aims of the organization. The institutions executing audit function do not differ from any other organization in the sense that their performance is ensured by human resources. Human resources, which are properly selected, trained, have the appropriate skills and education, are the source of competitive advantage for the organization, as the development, implementation, management and control of the organization strategy involves all its employees. The efficiency of the audit system is none other than the auditor's skills, i.e. the complex of knowledge and experience used in order to achieve a high quality audit and to achieve all the goals. Aim of the article is to perform the assessment of human resources development in state audit institutions. Objective of the article is human resources in state audit institutions. In order to perform the assessment of human resources in state audit institutions the comparative, systematic and logical analysis of scientific literature and generalization was used; the SWOT analysis of central audit institutions in the Nordic and Baltic countries was conducted; expert survey method was used to question the auditors in the Nordic and Baltic state audit institutions, to determine their qualifications, their requirements, the compliance of expectations with the actual situation. SPSS software package was used for the analysis.

Гижене В., Рачелене Л., Жалгирите Л. Развитие человеческих ресурсов учреждений государственного аудита в странах Северной Европы и Прибалтики.

Постоянно изменяющееся окружение формирует новый подход к организации. Ресурсы в нематериальном  выражении  - знания и опыт работников - стали основным активом компании. Управление человеческими ресурсами должны быть согласованы со стратегией и целями организации. Учреждения, осуществляющие функцию аудита не отличаются, от любой другой организации в том смысле, что их функционирование обеспечивается человеческими ресурсами. Людские ресурсы, которые должным образом отобраны, обучены, имеют соответствующие навыки и образование, являются источником конкурентных преимуществ для организации, поскольку разработка, внедрение, управление и контроль стратегии организации подразумевает  вовлечение всех сотрудников. Эффективность системы аудита не что иное, как навыки и умения  аудитора, т.е. комплекс знаний и опыта, используемого в целях достижения качественного проведения аудита и для достижения всех поставленных целей. Цель статьи заключается в проведении оценки развития людских ресурсов в учреждениях государственного аудита. Объект исследования этой статьи -  людские  ресурсы учреждений  государственного аудита. Для того чтобы выполнить оценку людских  ресурсов в государственных аудиторских учреждениях был использован сравнительный, систематический и логический анализ научной литературы, метод обобщения; был проведен SWOT- анализ центральных институтов аудита в странах Северной Европы и Прибалтики; метод экспертного опроса был использован для опроса аудиторов в учреждений государственного аудита в странах Северной Европы и Прибалтики, чтобы определить их квалификацию, их требования, соответствие ожиданиям с реальной ситуацией. Для анализа был использован пакет программного обеспечения SPSS.


Ключові слова


human resources, audit, auditas human resource development, audit institutions

Повний текст:

PDF (English)

Пристатейна бібліографія ГОСТ