DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.2.2013.24097

THE ROLE OF THE GREEN REVOLUTION IN OVERCOMING GLOBAL PROBLEM OF HUNGER

Giuli Giguashvili, Beka Naochashvili

Анотація


Giguashvili Giuli, Naochashvili Beka. The Role of the Green Revolution in Overcoming Global Problem of Hunger.

The fight against poverty, food security is the responsibility of, the implementation of which is possible through the development of specific programs and proper food policy. In this case, particularly large role so called "Green Revolution." Green Revolution refers to a series of research, development, and technology transfer initiatives that increased agriculture production worldwide. In many countries it is carried out through the introduction of new agricultural technologies, machines, equipment, fertilizers and plant protection products. Targeted agricultural policy, innovative technology will be reflected in the green revolution of the XXI century, which for its part will allow us to eradicate poverty in the country and make a contribution to addressing the global problem of hunger.

Гігуашвілі Гіулі, Наочашвили Бека. Роль зеленої революції в подоланні глобальної проблеми голоду.

Боротьба з бідністю, продовольче забезпечення є обов'язком держав, виконання якої можливе шляхом розробки специфічних програм і правильної продовольчої політики. У цій справі особливо велика роль так званої «зеленої революції». Зелена революція - процес масового впровадження досягнень науково-технічної революції в сільське господарство. У багатьох країнах світу вона здійснюється шляхом впровадження нових агротехнологій, машин, обладнань, добрив і засобів захисту рослин. Цільові інноваційні технології будуть відображені в зеленій революції ХХI століття, яка в свою чергу дозволить нам викорінити злидні в країні і внести свій внесок у вирішення глобальної проблеми голоду.

Гигуашвили Гиули, Наочашвили Бека. Роль зеленой революции в преодолении  глобальной проблемы голода.

Борьба с бедностью, продовольственное обеспечение является обязанностью государств, выполнение которой  возможно путем разработки специфических программ и правильной продовольственной политики. В этом деле особенно велика роль так называемой «зеленой революции». Зеленая революция – процесс массового внедрения достижений научно-технической революции в сельское хозяйство. Во многих странах мира она осуществляется путем внедрения новых агротехнологий, машин, оборудований, удобрений и средств защиты растений. Целевые инновационные технологии будут отражены в зеленой революции ХХI века, которая в свою очередь позволит нам искоренить нищету в стране и внести свой вклад в решение глобальной проблемы голода

Ключові слова


Green revolution, the problem of hunger

Повний текст:

PDF (English)

Пристатейна бібліографія ГОСТ