DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.2.2013.24117

THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC PROBLEMS OF COLD LOGISTICS DEVELOPMENT

Vladimir Volkov, Lidiya Goroshkova

Анотація


Volkov V., Goroshkova L. The organizational-economic problems of Cold Logistics development.

The article is considered the researches of directions of development of Cold Logistics in the world and in theUkraine. The level of economic communications on development Cold Logistics and its dependence on a level of the perfection of legislative framework is analysed. Established, that the basic problems of the development of the cold logistics in Ukraine: imperfection of the legislative framework; absence of compulsion of realization of the control of a temperature mode at a storage, transportation and realization of perishable food; absence of the advanced infrastructure and large operators giving service cold logistics; insufficient volume of refrigerating capacities in the country; high degree of a deterioration of refrigerating machinery; absence of investment and credit resources for development; absence of the information concerning parameters of branch. The directions of perfection Ukrainian organizational-economic regulation in sphere of Cold Logistics are determined. For overcoming problems, it is necessary: creation of legislative framework of the mixed transportations regulation; investments of the attraction; introduction the «logistical modules», automated systems of documentary support of the clients; development of a network of the logistical centers; development of the container transport infrastructure; introduction of the institute for the operators of the mixed multimodal transportations.

Волков В. П., Горошкова Л. А. Організаційно-економічні проблеми розвитку холодної логістики.

У статті проведено дослідження напрямів розвитку холодної логістики у світі та Україні. Проаналізований рівень економічних зв’язків щодо розвитку холодної логістики та її залежність від рівня досконалості законодавчої бази. Встановлено, що основними  проблемами розвитку холодної логістики в Україні є: недосконалість нормативно-правового регулювання; відсутність обов'язковості здійснення контролю температурного режиму при збереженні, транспортуванні і реалізації продуктів, що швидко псуються; відсутність розвинутої інфраструктури і великих операторів, які надають послуги холодної логістики; недостатній обсяг холодильних потужностей у країні; високий ступінь зношеності холодильного устаткування; відсутність інвестиційних і кредитних ресурсів для розвитку; відсутність інформації щодо показників галузі. Визначені основні напрями вдосконалення регулювання організаційно-економічної діяльності у сфері холодної логістики. Для подолання проблем, необхідно: створення нормативно-правової бази регулювання змішаних перевезень; залучення інвестицій; упровадження «логістичних модулів», автоматизованих систем документального супроводу клієнтів; розвиток мережі логістичних центрів; розвиток контейнеризації та її транспортної інфраструктури; впровадження інституту операторів змішаних мультимодальних перевезень.

Волков В. П., Горошкова Л. А. Организационно-экономические проблемы развития холодной логистики.

В статье проведено исследование направлений развития холодной логистики в мире и Украине. Проанализирован уровень экономических связей по развитию холодной логистики и его зависимость от уровня совершенства законодательной базы. Установлено, что основными  проблемами развития холодной логистики в Украине являются: несовершенство нормативно-правового регулирования; отсутствие обязательности осуществления контроля температурного режима при хранении, транспортировке и реализации скоропортящихся продуктов; отсутствие развитой инфраструктуры и крупных операторов, предоставляющих услуги холодной логистики; недостаточный объем холодильных мощностей в стране; высокая степень изношенности холодильного оборудования; отсутствие инвестиционных и кредитных ресурсов для развития; отсутствие информации относительно показателей отрасли. Определены основные направления усовершенствования регулирование организационно-экономической деятельности в сфере холодной логистики. Для преодоления проблем, необходимо: создание нормативно-правовой базы регулирования смешанных перевозок; привлечение инвестиций; внедрение «логистических модулей», автоматизированных систем документального сопровождения клиентов; развитие сети логистических центров; развитие контейнеризации и ее транспортной инфраструктуры; внедрение института операторов смешанных мультимодальных перевозок

Ключові слова


cold logistics, delivery, perishable cargoes, container transport, contrailers transportations

Повний текст:

PDF (English)

Пристатейна бібліографія ГОСТ