DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.2.2013.24188

ДОМІНАНТНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ НА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Надія Володимирівна Стежко, Альона Олександрівна Білоусова

Анотація


Стежко Н. В., Білоусова А. О. Домінантні чинники впливу людського розвитку на інноваційні процеси.

У статті досліджено стан, тенденції та проблеми розвитку людського потенціалу в Україні, його взаємозв’язок із інноваційним розвитком, виявлено домінантні чинники впливу людського потенціалу на інноваційні процеси. Встановлено, що наявність проблем у розвитку людського потенціалу України обумовлює гальмування інноваційних процесів. Негативний вплив на інноваційну діяльність здійснює: старіння населення, зменшення частки більш інноваційно-активних осіб молодого і середнього віку; погіршення якості загальної і професійної освіти; скорочення частки підготовки кадрів із природничих та інженерно-технічних дисциплін; зниження чисельності раціоналізаторів і винахідників, недостатній рівень професійного розвитку працівників на виробництві. На інноваційний розвиток також негативно впливають структурні зміни на ринку праці, які обумовили зростання неформальної (тіньової) зайнятості, самозайнятості та зайнятості у сфері малого бізнесу, де інноваційна діяльність знаходиться на низькому рівні. Застосування економетричного аналізу дало змогу виявити взаємозв’язок між освітніми параметрами людського розвитку та показниками науково-технічної й інноваційної діяльності.

Stezhko N., Belousova A. Dominant factors of the human development influence on innovation processes.

The article investigates the conditions, trends and challenges of human potential development inUkraine, its interrelationship with innovative development; the dominant factors of human potential influence on innovation processes were disclosed. It was stated that the problems in the development of human potential inUkrainecauses slowdown of innovation processes. The negative impact on innovation activity has the following: aging population, a decrease in the proportion of innovatively-active people of young and middle age, deterioration of the quality of general and professional education, reduction of the proportion of training process in natural and engineering sciences, decrease in number of innovators and inventors, insufficient professional level of employees in industry. Innovative development is also negatively affected by the structural changes on labour market which led to the growth of informal (shadow) employment, self-employment and employment in small businesses where innovation activity is slow. The application of econometric analysis made it possible to identify the relationship between educational parameters of human development and indicators of scientific, technical and innovation activity.

Стежко Н. В., Белоусова А. А. Доминантные факторы влияния человеческого развития на инновационные процессы.

В статье исследовано состояние, тенденции и проблемы развития человеческого потенциала в Украине, его взаимосвязь с инновационным развитием, обнаружено доминантные факторы влияния человеческого потенциала на инновационные процессы. Установлено , что наличие проблем в развитии человеческого потенциала Украины обусловливает замедление инновационных процессов. Негативное влияние на инновационную деятельность осуществляет: старение населения, уменьшение доли более инновационно-активных лиц молодого и среднего возраста, ухудшение качества общего и профессионального образования, сокращение доли подготовки кадров по естественным и инженерно-техническим дисциплинам , снижение численности рационализаторов и изобретателей, недостаточный уровень профессионального развития работников на производстве. На инновационное развитие также негативно влияют структурные изменения на рынке труда, которые обусловили рост неформальной (теневой) занятости, самозанятости и занятости в сфере малого бизнеса, где инновационная деятельность находится на низком уровне. Применение эконометрического анализа позволило установить взаимосвязь между образовательными параметрами человеческого развития и показателям научно-технической и инновационной деятельности

Ключові слова


людський розвиток, інноваційний розвиток, домінантні чинники, людський потенціал, людський капітал

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ