DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.2.2013.24201

THE COST OF RECESSION: THE EVALUATION APPROACH

Jadwiga Ciburene, Tatiana Orekhova

Анотація


Ciburene J., Orekhova T. The cost of recession: the evaluation approach

The aim of this research is to characterize the main costs of economic development after 2007 world financial crisis, evaluating the synchronization of the economic/business cycle. The ongoing contraction of economy increases the unemployment level and decreases consumption (both private and public). The risk of poverty and exclusion negatively affects people’s health and their human capital. The costs of recession are analyzed evaluating the changes of the main macroeconomics indicators in the conditions of globalization in the period of 2005-2011: real gross domestic product growth rate, gross national income per capita in USD, unemployment level, and number of unemployed and employed people. The object of the article is the effects of economy recession after 2007 financial crisis in different countries (Lithuania,Ukraine,USA,Germany, EU and EU euro zone).

The article analyzes the state of economy and the effects of recession and compares the results in different countries in the conditions of globalization in the period of 2005-2011. Objectives: to characterize economic effects of recession and compare these effects in chosen countries, to calculate the index of economic development as part of sustainable development in conditions of globalization in these countries. The indexes of economic development are evaluated forLithuania,Germany, theUkraine, theUSA, EU and EU euro area in analyzed period, seeking to show and compare the costs of recession.

Чибурене Я. А., Орєхова Т. В. Витрати рецесії: аспект оцінки

Метою дослідження є характеристика витрат економічного розвитку після фінансової кризи 2007 року, що розгорнулася до світового рівня, враховуючи синхронізований економічний / бізнес цикл. Економічний спад збільшує безробіття і знижує споживання (як приватного, так і державного секторів). Ризик бідності та ізоляції робить негативний вплив на здоров'я людини і його людський капітал. Витрати економічних спадів аналізуються використовуючи зміни основних макроекономічних показників за період 2005-2011 р.: реальний валовий внутрішній продукт і валовий національний дохід на душу населення в доларах США, рівень безробіття і кількість безробітних і зайнятих осіб. Об'єкт аналізу: вплив фінансової кризи 2007 р. на економіку в різних країнах і регіонах, таких як Литва, Німеччина, Україна, Сполучені Штати Америки (США), Європейський Союз (ЄС) і ЄС євро зона. Мета статті полягає в аналізі стану економіки та наслідків фінансової кризи 2007 р. і порівнянні результатів економічного розвитку в умовах глобалізації в періоді 2005 - 2011р. У статті охарактеризовані наслідки економічного спаду і розраховано індекс економічного розвитку, що ілюструє витрати після кризового періоду.

Чибурене Я. А., Орехова Т. В. Издержки рецессии: аспект оценки

Целью исследования является характеристика издержек экономического развития после  финансового кризиса в 2007 году и развернувшегося до мирового уровня, учитывая синхронизированный экономический / бизнес цикл. Экономический спад увеличивает безработицу и снижает потребление (как частного, так и государственного секторов). Риск бедности и изоляции оказывает негативное воздействие на здоровье человека и его человеческий капитал. Расходы экономических спадов анализируются используя изменения основных макроэкономических показателей за период 2005-2011 г.: реальный валовой внутренний продукт и валовой национальный доход на душу населения в долларах США, уровень безработицы и количество безработных и занятых лиц. Объект анализа: воздействие финансового кризиса 2007 г. на экономику в разных странах и регионах, таких как Литва, Германия, Украина, Соединенные Штаты Америки (США), Еврорейский Союз (ЕС) и ЕС евро зона. Цель статьи состоит в анализе состояния экономики и последствий финансового кризиса 2007 г.  и сравнении результатов экономического развития в условиях глобализации в периоде 2005-2011г.  В статье охарактеризированы последствия экономического спада и подсчитан индекс экономического развития, иллюстрировающий издержки после кризисного периода

Ключові слова


business cycle, contraction of economy, recession, costs of recession, macroeconomic indicators, regional economics

Повний текст:

PDF (English)

Пристатейна бібліографія ГОСТ