DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.10.2014.31258

Анісімова О.М., Булахова О.І. Аналіз реалізації моделей інноваційного процесу на промислових підприємствах

Ольга Анисимова, Елена Булахова

Анотація


Стаття присвячена розгляду основних моделей реалізації інноваційного процесу на промислових підприємствах. У статті проаналізовано поняття інноваційного процесу. Інноваційний процес розглядається з точки зору організаційних моделей його реалізації в ракурсі його окремих стадій і у взаємозв'язку взаємодії цих елементів між собою. Зроблено докладний аналіз лінійної моделі реалізації інноваційного процесу . Розглянуто характер зв'язків між окремими стадіями реалізації процесу в представленій моделі. Вказано акцент даної моделі на науку, як основну складову інноваційного процесу. Обґрунтовано реалізацію інноваційного процесу у вигляді лінійної моделі з точки зору стратегічних цілей суб'єкта господарювання .Представлено аналіз системно - інтегрованої моделі інноваційного процесу. Наведено схему реалізації та взаємодії структурних складових елементів, включаючи зовнішнє оточення та інноваційну інфраструктуру. Вказані орієнтири реалізації інноваційного процесу за допомогою даного типу моделі на наукову складову процесу і кон'юнктуру ринку, акцентується увага на більш ефективний контроль на переході від однієї стадії інноваційного процесу до наступної, що дозволяє через активну взаємодію з навколишнім середовищем і відкритість інновацій знижувати витрати ресурсів і скорочувати інноваційний лаг на впровадження інновацій. Обгрунтовується ефективність організації інноваційного процесу з позиції системно - інтегрованої моделі інноваційної діяльності для промислових підприємств. На основі виробленого порівняльного аналізу лінійної та системно -інтегрованої моделей реалізації інноваційного процесу доведено ефективність системно - інтегрованої моделі для реалізації інноваційного процесу на промислових підприємствах з позицій підвищення ефективності ресурсної бази , скорочення тимчасового лага виведення інновацій на ринок. 


Ключові слова


инновационный процесс; линейная модель; системно-интегрированная модель; эффективность; инновационный цикл; инновационная инфраструктура.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Толковый словарь «Инновационная деятельность». Термины инновационного менеджмента и смежных областей (от А до Я) / [отв. ред. В.И. Сулов]. 2-е изд., доп./. Новосибирск: Сибирское научное издательство, 2008. - 224 с.

Севастьянова О. В. Организационно-экономическая сущность и значение инновационных процессов для развития рекреационно-туристического комплекса Крыма / О. В. Севастьянова, А. И. Искандаров // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 120. – С. 142-146.

Мухамедьяров А. М. Инновационный менеджмент : Учеб. пособие. / Мухамедьяров А. М. : 2-е изд.: ИНФРА-М; Москва; 2008, с.137

Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / Абрамешин А.Е., Воронина Т.П., Молчанова О.П., Тихонова Е.А., Шленов Ю.В.; Под редакцией д-ра экон. наук, проф. О.П. Молчановой. - М.: Вита-Пресс, 2001. - 272 с.

Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 295 с.

Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент: Підручник. – Суми : ВТД ―Університетська книга, 2010. – 334 с.

Инновационный менеджмент. Учебник / Под ред. С. Д. Ильенковой, – М.: Юнити, 1997 г., с. 306

Степаненко Д.М. Инновационный процесс и инновационная деятельность: понятие, сущность характеристики [Электронный ресурс] : // Проблемы современной экономики – 2009. - №4 (32) . – Режим доступа к журн.: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2824

Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня № 40-ІУ // Відомості Верховної Ради України. - 2002. -№ 36. - Ст. 266.

Анісімова О. М. Особливості формування інноваційної інфраструктури /О. М. Анісімова, О. І. Дідченко // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект: Збірник наукових праць. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – С. 655-662.


Пристатейна бібліографія ГОСТ