DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.10.2014.35406

Білаш Л.Л. Лідерство, організаційна культура і командна взаємодія як ключові фактори реалізації особистісного потенціалу співробітників в системі стратегічного управління людськими ресурсами

Людмила Леонидовна Билаш

Анотація


У цій статті аналізуються поведінкові концепції організаційної культури , лідерства та командного менеджменту. Підкреслюється їх взаємозв'язок і вплив на формування та реалізацію особистісного потенціалу співробітників компанії, що багато в чому визначає конкурентні переваги людських ресурсів і конкурентоспроможність підприємства. Особистісний потенціал в даній статті розглядається ка основі концепцій Кові Ст., Травіна В.В., Армстронг М. Він включає в себе моральний, комунікативний, кваліфікаційний , освітній , психологічний і творчий потенціал. Невирішена проблема , якій присвячена статтю , зводиться до визначення ступеня задоволеності менеджерів і співробітників підприємства якістю лідерських та командних процесів, що визначають реалізацію особистісного потенціалу працівників , що сприяють досягненню конкурентоспроможності компанії. Названу проблему автор аналізує , спираючись на дослідження таких відомих вчених , як Гібсон Дж., Роббінз Ст. (організаційна поведінка), Дафт Р. , Шейн Е. (організаційна культура та лідерство). Метою статті стало обргунтування таких поведінкових характеристик організаційної культури , як участь співробітників у прийнятті рішень у підрозділах (відділах, службах ) , різноманітність робіт , рішення нових завдань , взаємопов'язаність і згуртованість співробітників в команді. Проведені автором дослідження за допомогою анкетування менеджерів і фахівців у ряді організацій в Республіці Молдова дозволили обґрунтувати висновок про необхідність стратегічного підходу до вдосконалення лідерства та командного менеджменту, що сприяє формуванню студіюючої організаційної культури

Ключові слова


потенціал, особистість, людські ресурси, культура, командний менеджмент, лідерство, організаційна поведінка

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Адизес И. Стили менеджмента — эффективные и неэффективные / Ицхак Калдерон Адизес ; Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. — 199 с.

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг. – СПб.: Питер, 2009. – 825 с.

Гибсон Дж.Л. Организации: поведение, структура, процессы / Дж.Л. Гибсон, Д.М.Иванцевич, Д.Х. Доннелли-мл. / пер. с англ. – 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 662 с.

Дафт Р. Менеджмент / Р. Дафт / пер. с англ. – 6-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 832 с.

Кови Ст. Р. Восьмой навык: от эффективности к величию. / Ст. Р. Кови / Пер. с англ. – М.: Альпина-Паблишер, 2010. – 405 с.

Роббинз Стивен П. Основы организационного поведения / Стивен П. Роббинз – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. 448 с.

Травин В.В. Менеджмент персонала предприятия: Учебно-практическое пособие / В.В.Травин, В.А. Дятлов. – М.: Дело, 2003. – 272 с.

Шейн Э. Организационная культура и лидерство / Э. Шейн. – СПб.: Питер, 2006. – 336 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ