DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.10.2014.35510

ОЦІНКА РІВНЯ РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ: МЕТОДИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Марина Сергіївна Самойлік

Анотація


Проблема забезпечення ресурсно-екологічної безпеки, підвищення ефективності використання природно-економічного потенціалу території є однією з пріоритетних для кожного регіону України. Тому в статті розроблено та науково обґрунтовано теоретико-методологічний підхід щодо оцінки рівня ресурсно-екологічної безпеки регіонів у системі сталого розвитку, який полягає в розрахунку трикомпонентного показника, що враховує рівень екологічної безпеки економіки регіону,  рівень екологічного ризику здоров’ю населення на основі апріорного вибору моделі, що  відображає різні взаємозалежності в системі відносин «людина-середовище»,та рівень ресурсозбереження і ресурсовідновлення у регіоні. Теоретичною та методологічною основою дослідження стали результати фундаментальних і прикладних досліджень у галузі економічної теорії та регіоналістики, екологічної економіки, положення концепції сталого розвитку, наукові розробки вітчизняних і зарубіжних учених із питань управління ресурсним потенціалом регіону. Методичною базою дослідження стали загальнонаукові економічні методи, у тому числі такі як монографічний, порівняльний аналіз, абстрактно-логічний метод та інші методи. Отримані результати дослідження дозволили сформувати концептуальні засади забезпечення ресурсно-екологічної безпеки регіонів України, орієнтованих на підвищення ефективності використання природно-економічного потенціалу території, ресурсозбереження та ресурсозаміщення. Практична значимість роботи полягає у оптимізації стратегії забезпечення ресурсно-екологічної безпеки у регіоні, реалізація якої дозволить: покращити ресурсозабезпеченість та конкурентоспроможність регіону, отримати додатковий дохід від вторресурсів; зберегти первинні ресурси та покращити їх якість; повернути забруднені землі у господарський обіг регіону; зменшити ризик здоров’ю населення від негативного впливу відходів; покращити соціально-психологічний клімат у регіоні; забезпечити збереження і відновлення навколишнього природного середовища регіону, природного стану екосистем

Ключові слова


ресурсно-екологічна безпека, регіон, вторинні ресурси, тверді відходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Онищенко В.О. Регіональна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області / В.О. Онищенко, Ю.С. Голік, О.Е. Ілляш [та ін.]. - Полтава: Полтавський літератор, 2012. – 164 с.

Реймерс Н.Ф. Природопользование / Н.Ф. Реймерс. – М.: Мысль,1990. – 424 с.

Самойлік М.С. Екологічне обґрунтування соціально-економічного розвитку сільських територій за рахунок утворення екопоселень / М.С. Самойлік // Вісник ПДАА.– Полтава. – 2013. – №4. – С. 10-16.

Онищенко В.О. Теоретико-методологічні засади управління сферою поводження з твердими відходами на регіональному рівні: монографія / В.О. Онищенко, М.С. Самойлік. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 524 с.

Onyschenko V.O. Strategic management directions of solid domestic waste sphere in the Рoltava region / V.O. Onyschenko. M.S. Samojlik // Економіка і регіон. – 2013. – №3. – С.3 – 8.

Самойлік М.С. Оцінка біоенергетичного потенціалу Полтавської області / М.С. Самойлік, К.А. Чудан, А.О. Шуліка // Вісник ПДАА.– Полтава. – 2011. – №1. – С. 36-42.

Самойлік М.С. Еколого-економічна оцінка забруднення навколишнього середовища в системі екологічно безпечного розвитку регіонів України: монографія / М.С. Самойлік, C.В. Онищенко. – Полтава: ПолтНТУ, 2012 –269 с.

Фінансово-економічні пріоритети формування інноваційної моделі розвитку регіонів. Монографія / В.О. Онищенко, Л. О Птащенко, М.С. Самойлік [та ін.]. – Полтава: ПолтНТУ, 2010 – 294 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ