DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.10.2014.35620

ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ КОНЦЕПЦІЙ В УМОВАХ РИНКОВОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ

Олена Іванівна Зайцева, Ольга Іванівна Гарафонова, Наталія Володимирівна Ємець

Анотація


Визначені тенденції трансформації управлінських концепцій, обґрунтовано необхідність переходу від концепцій, сформованих на принципах адміністрування та централізації, до концепцій, сформованих на принципах інтеграції, взаємопроникнення, багатоваріантності та самоорганізації. Досліджено наукові підходи до спостереження, оцінки і керування поведінкою соціально-економічних систем в умовах динамічних змін та визначено напрямки трансформації концепцій управління цими системами як стійкими і життєздатними в середовищі ринкової самоорганізації. Проаналізовано основні концептуальні відмінності між цілеспрямованим організаційним управлінням та самоорганізацією. Доведено, що швидкість процесів самоорганізації і саморегулювання в ході еволюції управлінських концепцій залежить від економічних реформ, рівню розвитку та життєвого циклу підприємств і структури та щільності ринку. При цьому конкуренція спрямовує подібні економічні суб’єкти на різні еволюційні траєкторії, стимулюючи зростання діапазону складності економічної системи, що надає управлінській еволюції прогресивну спрямованість. Зроблено висновок, про те, що сучасні управлінські концепції повинні бути націлені на створення життєздатних систем, які володіють необхідною гнучкістю і автономністю та мають властивості регулювати внутрішні збурювання та адаптуватися до зовнішніх змін за рахунок дієвого узгодження самоорганізації в звичайних умовах і керівного впливу в умовах кризи

Ключові слова


концепції організаційного і самоорганізаційного управління, життєздатні економічні системи, ринкова самоорганізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакурова А.В. Концепція моделювання самоорганізації соціально-економічних систем системах // Проблеми системного підходу в економіці. – К.: Національний авіаційний університет, 2010. – № 1. – С. 48-54.

Баев Л. А. Интенсивная самоорганизация экономических систем. Концепция, теории, модели. Челябинск: ЧГТУ, 1992. – 268 с.

Бир С. Мозгфирмы: Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1993. – 416 с.

Винер Н. Кибернетика и общество: Пер. с англ. – М.: Изд-воиностр. лит., 1958.–200 с.

Зайцева О.І.Проблеми узгодження процесів регулювання, саморегулювання і самоорганізації в еволюційному розвитку економіки / Вісник Хмельницького Національного університету. Економічні науки. Економічні науки. – 2012. – Вип. 2 . – Т. 3 . – С. 107-110.

Князева Е.К, Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. – М.: Наука, 1994. – 236 с.

Козаченко Г.В., Алєйніков А.А. Бюрократичні інструменти в адміністративному управлінні підприємством [Електронний ресурс]– доступ: http://www. managment. crimea.edy/enter/pdf/2konf. pdf

Пригожин И. Стенгерс И. Время, хаос, квант: Пер. с англ. – М.: «Прогресс», 1999. – 268 с.

Чернавский Д. С. Синергетика и информация (динамическая теорія информации) / Послесл. Г. Г. Малинецкого. Изд. 2-е. испр. и доп – М.: Эдиториал УРСС, 2004.–288 с.

Погребинская Е.А. Теоретические аспекты эволюционных изменений в транзитивной экономике // «Власть», № 4, 2003. – С. 63-67.

Погребинская Е.А. Модели регулирования и их сочетание с саморегулированием экономики. – Сборник науч. Трудов под ред. Н. Г. Барашова. – Саратов: Изд-во СГСЭУ, 2006.

Соотношение социальной самоорганизации, организации и управления [Електронний ресурс]. – доступ: http://www.bigmanage.com/?p=172


Пристатейна бібліографія ГОСТ