DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.10.2014.35831

Чернишева О. М. Система факторів впливу на конкурентоспроможність продукції шинного виробництва

H. Chernysheva

Анотація


В статті розглянуто проблему формування системи факторів впливу на конкурентоспроможність продукції галузі як підґрунтя для визначення ефективного механізму управління конкурентоспроможністю продукції. Виділено три підходи до визначення складу та структури факторів залежно від суб’єкту економічної системи. Доведено необхідність формування системи факторів впливу на конкурентоспроможність продукції з урахуванням галузевої специфіки. Виявлено, що для умов шинного виробництва відсутня система факторів впливу на конкурентоспроможність продукції. Сформовано єдину систему факторів впливу на конкурентоспроможність продукції, яка враховує фактори, важливі для сучасних умов розвитку економіки. Запропоновано усі фактори впливу на конкурентоспроможність продукції розглядати відповідно до рівня їх керованості з боку підприємства та формувати на цій основі управлінський вплив на конкурентоспроможність. Виділено повністю керовані, внутрішні, фактори, частково керовані та повністю некеровані зовнішні фактори та охарактеризовано їх зміст в умовах шинного виробництва. Запропоновано розглядати систему факторів відносно умов виробництва та умов споживання продукції, а також індивідуалізувати її залежно від групи шин. Доведено переважний вплив на конкурентоспроможність продукції шинного виробництва зовнішніх некерованих факторів. Визначено, що економічний механізм управління конкурентоспроможністю продукції шинного виробництва повинен містити управлінські рішення з конкурентоспроможності шляхом впливу на внутрішні та зовнішні частково керовані фактори в умовах переважного впливу зовнішніх факторів, некерованих з боку підприємства

Ключові слова


конкурентоспроможність продукції, шинне виробництво, фактори впливу на конкурентоспроможність продукції, керованість факторів з боку підприємства, економічний механізм управління конкурентоспроможністю продукції

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Zaharchin G.M., Yurinec O.V. Sistemniy pidhid do konkurentospromozhnosti [System approach to competitiveness] // Visnyk Nacionalnogo universitetu “Lvivska politechnika”. Seria: Menedzhment and pidpriyemnyctvo v Ukrayini: etapy stanovlennia ta problemy rozvytku. – № 720. – 2011. – P. 133-138.

Pavlenko T.V. Economichnyi mechanizm upravlinnia intelektualnoyu vlasnistiu na pidpriyemstvah Ukrayiny [Economic management mechanism of intellectual property at Ukrainian enterprises]: Avtoref. dis. kand. ekon. nauk: 08.00.04 / Nac. tech. un. Ukrayiny “Kyivskiy politech. institut”. – Kyiv, 2009. – 21 p.

Kryvenko O.V., Sidun P.V. Chynnyky formuvannia konkurentospromozhnosti pidpriyemstv ta klasteriv [Factors of forming the enterprises and clusters competitiveness] // Visnyk Nacionalnogo universitetu “Lvivska politechnika”. Seria: Menedzhment and pidpriyemnyctvo v Ukrayini: etapy stanovlennia ta problemy rozvytku. – № 720. – 2011. – P. 180-188.

Grankin O.O. Tendenciyi ta perspektivy rozvytku rynku gumovyh shyn v Ukrayini [Ukrainian rubber tires market trends and prospects of development] // Atualni problemy ekonomiky. – № 8 (134). –2012. – P. 110-115.

OAO “Dneprosina” nadeetsa vyiti iz krizisa [JSC “Dneprosina” hopes to emerge from the crisis] // Himia Ukrainy, SNG, mira. – № 22 (292). – 2011.– P. 32-35.

V 2013 godu rost proizvodstva usilil konkurenciyu na shinnom rynke [In 2013 production growth improved the competitiveness on tire market] // Himia Ukrainy, SNG, mira. – № 21 (339). – 2013.– P. 29-32.

Koshelenko V.O. Differenciaciya factorov konkurentosposobnosti predpriyatiya na osnove vremennogo factora [Differentiation of enterprise competitiveness factors by time factor] // Atualni problemy ekonomiky. – № 8 (98). –2009. – P. 85-96.

Illiashenko N.S. Ekologichnist yak chynnyk konkurentospomozhnosti produkciyi [Environmental as a factor of product competitiveness] // Atualni problemy ekonomiky. – № 9 (135). – 2012. – P. 143-150.

Verbas V.V. Economicheskiye i technicheskiye aspekty sozdania konkerentosposobnoy produkcii OAO “Dneprosina” [Economic and technical aspects to create competitiveness products in JSC “Dneprosina”] // Kauchuk i rezina. – № 1. –2005. – P. 21-24.

Chernysheva O.M. Analiz dynamiky shinnogo vyrobnyctva yak skladova systemy upravlinnia konkurentospomozhnistiu produkciyi [Analysis of changes in tire production as a component of output competitiveness management system] // Ekonomichniy prostir: zbirnyk naukovyh prac. – Dnipropetrovsk: PDABA, 2012. – № 65. – P. 284-290.

Chernysheva O.M., Cherviakova V.V. Strategichniy analiz zovnishnioekonomichnoyi diyalnosti pidpriyemstv na rynku shin [Strategic analysis of enterprises external relations on tires market] // Himiya i suchasni technologiyi: Tezy dopov. V Mizhnarod. nauk.-tech. konfer. stud., aspir. ta molod. vchenih (Dnipropetrovsk, 20-22 kvitnia 2011 r.): v 2-h t. – Dnipropetrovsk. – 2011. – Tom 2. – P. 86.

Rossiya: shinniki stremiatsia naraschivat prodazhi za schet vnedrenia novih technologiy [Russia: tire manufacturers are trying to increase sales by introducing the new technologies] / Himia Ukrainy, SNG, mira. – 19.06.2012. – Rezhim dostupa : http : // ukrchem.dp.ua/tag/rynok-shin-i-rezinotexnicheskix-izdelij

Syricyn L.M., Vlasov G.Y. Monitoring ekonomiko-ekologicheskogo sostoyaniya proizvodstva shin novogo pokolenia [Monitoring the economic and environmental condition of new generation tire production] // Nauchnyie i technicheskiye aspekty ochrany okruzhayuschey sredy. – № 6. –2006. – P. 70-75.

Rossiya: rynok shin v 2011 godu [Russia: tires market in 2011] / Himia Ukrainy, SNG, mira. – 24.05.2012. – Rezhim dostupa : http : // ukrchem.dp.ua/tag/rynok-shin-i-rezinotexnicheskix-izdelij


Пристатейна бібліографія ГОСТ