DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.10.2014.35839

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Світлана Феліксівна Марова, Ю. В. Бурих

Анотація


В статті розглянуто методичні підходи до визначення стійкості еколого-економічних систем. Визначено,що на сьогодні не має узгодженої термінологічної єдності в цьому питанні. Наголошується, що стійкість еколого-економічних систем значною мірою визначається рівнем збалансованості розвитку її складових – екологічної та економічної підсистем. З’ясовано, що для виконання оцінки стану еколого-економічних систем, необхідно обрати показник стійкості, за яким і буде проводитися оцінка. Такі показники можуть бути різного рівня в залежності від групи реципієнтів, що розглядається. Це можуть бути характеристики суспільного здоров’я (для населення), біорізноманіття (для природних комплексів) або екологічна техноємність території чи асиміляційний потенціал для еколого-економічних систем. Має місце неоднозначність методичних підходів до визначення поняття техноємності або екологічної ємності території. Цей показник пропонується оцінювати як сукупність показників демографічної та репродуктивної ємності території, що враховують оптимальні параметри екосистем;  як узагальнену характеристику території, що відбиває самовідновлювальний потенціал природної системи; шляхом обліку обсягів основних природних резервуарів розрахунку швидкості  масо- і газообміну, поповнення обсягів чистої води, процесів ґрунтоутворення і продуктивність біоти. Показані недоліки існуючих підходів. Визначено значущість екологоорієнтованих моделей виробництва – споживання продукції для підвищення стійкості еколого-економічних систем

Ключові слова


стійкість, еколого-економічна система, екологічна ємність, оцінка, екосистема

Повний текст:

PDF

Посилання


Хлобистов Є.В. Проблеми забезпечення екологічної безпеки в умовах трансформації економіки України: дис. ... доктора екон. наук: спец. 08.08.01. «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» /Є.В. Хлобистов. – К., 2004. – 436 с.

Кузнецов О.Л. Устойчивое развитие: синтез естественных и гуманитарных наук / О.Л. Кузнецов, П.К. Кузнецов, Б.Е. Большаков. - РАЕН — Университет «Дубна», 2009. – 280 с.

Муравых А.И. Экологический менеджмент: системно-институцио-нальный подход / А.И. Муравых. - М.: Изд-во РАГС, 2007. - 200 с.

Лукьянчиков Н.Н. Экономика и организация природопользования : Учебник для вузов. – 2-е изд. Перераб. и доп. / Н.Н. Лукьянчиков, И.М. Потравный. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002. – 454 с.

Доброход М.І., Вольвач Ф.В., Іващенко С.Т. Концептуальні основи формування екологічного мислення та здібностей людини у побудові гармонійних відносини з природою. – К.: Наукова думка, 2000. – С.34-48.

Моисеенкова Т.А. Эколого-экономическое сбалансирование промышленных узлов / Т.А. Моисеенкова. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1989. – 216 с.

Экология и экономика природопользования/ Под ред Э.В. Гирусова.- М.: ЮНИТИ, 1998.- 456 с.

Безуглая Э.Ю. Мониторинг состояния загрязнения атмосферы в городах / Э.Ю. Безуглая. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. - 184 с.

Методы экологической и экономической регламентации хозяйственной деятельности // под ред. Н.П. Тихомирова, Т.А. Моисеенковой. – М. : РЭА им. Г.В.Плеханова, 1994. – 90 с.

Семенов В.Ф. Екологічний менеджмент /В.Ф. Семенов. – [Электронный рессурс]. – Режим доступа: http://pidruchniki.ws/ekologiya/ekologichniy_menedzhment_-_semenov_vf.

Логофет Д.О. Концепция устойчивости биологических систем//Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем / Д.О. Логофет, Ю.М. Свирежев. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – Т.6. – С. 159 – 171.

Моисеенкова Т.А., Хаскин В.В. Устойчивость природных систем к техногенным воздействиям// Вопросы лесной биогеоценологии, экологии и охраны природы. –Куйбышев : КГУ, 1990. – С. 14 – 21.

Марова С.Ф. Разработка алгоритма оценки уровня экологической безопасности / С.Ф. Марова // Менеджер. 2008. – № 1. – С. 120 – 128.

Марова С.Ф. Выбор региональных критериев для определения социально – экономической и экологической стабильности региона / С.Ф. Марова // Реформування управління екологічною безпекою в промисловому регіоні : зб. наук. пр. / ДонДУУ; Донецьк: ДонДУУ, 2006. – Т.VІІ. – С. 53 – 66. – (Державне управління; вип. 69).

Хлобистов Є.В. Проблеми забезпечення екологічної безпеки в умовах трансформації економіки України: дис. ... доктора екон. наук: спец. 08.08.01. «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» /Є.В. Хлобистов. – К., 2004. – 436 с.

Грищенко І.І. Удосконалення державного управління станом навколишнього середовища в екокризовому регіоні: дис. ... канд..наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / І.І. Грищенко. – Донецьк, 2011. – 202 с.

Гузев М.М. Экономические проблемы и механизмы экологически устойчивого развития : монография / М.М. Гузев. – Волгоград : Изд-во Волгоградского гос. ун-та, 2007. - 200 с.

Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология : Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 324 с


Пристатейна бібліографія ГОСТ