DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.10.2014.36402

АДАПТИВНО-МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Наталія Олександрівна Іксарова

Анотація


У статті досліджено показники розвитку будівельного комплексу України та оцінено вплив світової економічної кризи, а також політичних шоків 2013 року на  динаміку надання будівельних послуг в Україні. Проведений аналіз засвідчив, що попри незначне зростання попиту на послуги з будівництва у 2011 р., докризових обсягів діяльності вітчизняним підприємствам досягнути не вдалося. Окрім цього, за останні роки істотно зросли обсяги незавершеного будівництва, що вказує на необхідність пошуку інноваційних інструментів управління будівельними підприємствами, адаптації їх діяльності до вимог сьогодення та потреб споживачів. Однією з концепцій, що набула значного поширення в європейських компаніях, є адаптивно-маркетингове управління, зорієнтоване на врахування при формуванні стратегії розвитку підприємства цілей як підприємства, яке надає послуги, так і споживачів. За умови використання цієї концепції, залежно від умов зовнішнього та внутрішнього середовища, ринкової кон’юнктури кожен з елементів маркетинг-міксу підприємства максимально адаптується до бажань клієнтів, а діяльність усіх структурних підрозділів підприємства узгоджується з його маркетинговими цілями. Зважаючи на те, що в умовах невизначеності, породженої кризовими явищами, споживачі, які мають обмежені фінансові ресурси, не бажають інвестувати у будівництво, для забезпечення попиту на послуги необхідно запропонувати клієнтам взаємовигідний формат співпраці та переконати їх у правильності зробленого ними вибору. У статті доведено, що здійснення управління на засадах адаптивно-маркетингового підходу дозволить вітчизняним компаніям під лаштуватися до нинішніх умов ведення бізнесу, що, відповідно, дасть імпульс розвитку будівельному комплексу і дасть можливість у перспективі досягнути докризових обсягів діяльності вітчизняних компаній

Ключові слова


адаптивно-маркетингове управління, будівельний комплекс, посткризове відновлення

Повний текст:

PDF

Посилання


Сайт Державної служби статистики України [електронний ресурс]. – режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/

Циганкова Т. М. Сучасна парадигма міжнародного маркетингу : дис. ... д-ра екон. наук : 08.05.01 / Т. М. Циганкова. – К. : Київський національний економічний ун-т, 2004. – 474 с.

Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 804 с.

Бондаренко И.В., Дубницкий В.И. Современный маркетинг: Учебное пособие. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2001. – 354 с.

Моісєєва Н.К., Конишева М.В. Управління маркетингом: теорія, практика, інформаційні технології: Учб. посібник / Під ред. Н.К. Моісєєвої. – М.: Фінанси та статистика, 2002. – 304 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ