DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.10.2014.36416

ІННОВАЦІЇ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анатолій Михайлович Турило, Олена Антонівна Зінченко, Анатолій Анатолійович Турило

Анотація


У статті удосконалено теоретико-методологічні засади визначення сутності категорії «економічна безпека підприємства», а також наведено підходи щодо розширення бази складових економічної безпеки, їх сутності та ролі, класифікації та оцінки. Обґрунтовано доцільність виокремлення окрім загальновизнаних складових безпеки також таких складових економічної безпеки, як зовнішньоекономічна, комунікаційна, інноваційна. Запропоновано методику визначення інноваційної складової економічної безпеки підприємства. На основі аналізу доробок вітчизняних та зарубіжних вчених щодо категорії «економічна безпека підприємства» запропоновано теоретико-прикладні основи щодо вимірювання інноваційної складової економічної безпеки підприємства. В основу її вимірювання покладено використання системи узагальнюючих, локальних і часткових показників та критеріїв оцінки інноватизації підприємства. Така система ґрунтується на домінантності економічної ефективності при визначенні результатів будь-якої діяльності підприємства і, зокрема, при оцінці інноваційної складової економічної ефективності

Ключові слова


економічна безпека, інноваційна складова економічної безпеки, інновації, зовнішньоекономічна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Турило А.М. Економічна безпека підприємства [монографія] / Турило А. М., Новак С. В.- Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009.-140с.

Турило А.М., Капітула С.В. Удосконалення класифікації та визначення економічної без¬пеки підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Т. ІІІ, Вип. 222. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 671–680.

Турило А.М. Методика оцінки виробничої безпеки підприємства / А.М. Турило, С.В. Капітула // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №3. – С. 137-142.

Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие, личность) / Под редакцией Е.А. Олейникова. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. – 288 с.

Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: Монографія. – К.: Лібра, 2003. – 280 с.

Економічна безпека: навч. посіб. / за ред. З.С. Варналія. – К.: Знання, 2009. – 647 с.

Мелихов А.А. Эволюция подходов к содержанию категории «экономическая безопасность предприятия» / А.А. Мелихов, Э.В. Камышникова // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2009. № 19. – С. 316-319.

Манцуров І.Г., Нусінова О.В. Побудова ієрархічної структури складових економічної безпеки підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=680

Ярочкин В.И. Система безопасности фирмы / Ярочкин В.И. – М.: Ось-89, 2003. – 352 с.

Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие, личность) / Под редакцией Е.А. Олейникова. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. – 288 с.

Козаченко Г.В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: [монографія] / Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. – К.: Лібра, 2003. – 280 с.

Іванілов О.С. Економіка підприємства: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.С. Іванілов К.: Центр учбової літератури, 2009. – 728 с.

Береза З.В. Суть та складові економічної безпеки підприємства / З.В. Береза // Наука й економіка: Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – Хмельницький: ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», 2009. № 4 (16). Т. 2. – С. 59-64.

14.Турило А.М. Економічна оцінка інновацізації залізорудного виробництва [монографія] / А.М. Турило, О.А. Зінченко, В.Я. Нусінов. - Кривий Ріг:Видавничий дім, 2006. - 187 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ