DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.10.2014.36420

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІЇ РЕКЛАМНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Валентина Петрівна Лісовська, Анастасія Володимирівна Мошенська

Анотація


В статті відображена  актуальність проблематики моделювання процесу рекламних звернень підприємства та  розглянуто відомі аналітичні функції реакції збуту у вигляді логістичної кривої, які моделюють відклик від витрат на маркетинг, що в свою чергу впливає на  об’єм збуту.  Також розглядається економіко-математичне моделювання поширення рекламних звернень з раціональним розподілом фінансування по кожному каналі з максимізацією прибутку методом градієнтного спуску. В статті окрім програмного забезпечення для врахування рекламних витрат підприємства розглядаються поширені технології умовної оптимізації для моделювання процесу рекламних звернень підприємства, що включають в собі використання системи SAS Marketing Optimization, що прогнозує очікувану віддачу від кожного клієнта по окремих пропозиціях, причому зазначені  ключові можливості цієї системи. В статті підкреслено, що рекламний підрозділ повинен бути у взаємодії з усіма підрозділами підприємства та приведена схема інформаційного руху між підрозділами підприємства та приведена модель, в якій розглядається функція реакції рекламної активності, що зв’язує параметр оптимізації з чинниками, що впливають на рекламну активність.В статті представлені чинники, які впливають на функцію рекламної активності підприємства та виокремлено наступну постановку задачі: середня швидкість функції рекламної активності  за часом обернено пропорційна потенційній складовій  функції рекламної активності  при встановленому її максимальному значенні  з коефіцієнтом пропорційності, що оцінює рівень  рекламної активності  підприємства. Математичне моделювання процесу рекламних звернень підприємства за допомогою аналітичного вирівнювання часового ряду для функції  рекламної активності  підприємства представлено у вигляді логістичної кривої, якщо не задане значення асимптоти

Ключові слова


функція рекламної активності, часовий ряд, аналітичне вирівнювання, логістична крива

Повний текст:

PDF

Посилання


Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. – 4-е изд. – М.: Вильямс, 2007. – 1200 с.

Дем’яненко В. В. Моделювання процесу фінансування рекламних проектів з урахуванням ризику / В. В. Дем’яненко, С. Д. Потапенко // Маркетинг в Україні. – 2002. – №4. – С.39-42.

Блудова Т.В. Математична економіка: Навчальний посібник / Т.В. Блудова, І.А. Джалладова, О.І. Макаренко, Г.В. Шуклін. – К.:КНЕУ, 2009 - 464 с.

Потапенко С. Д. Моделювання процесу рекламної діяльності: Автореферат дис. канд. екон. наук: 08.03.02 / С. Д. Потапенко // Київський національний економічний університет. – К., 2004. – 19 с.

Лысенко Ю. Г. Эффективное управление рекламным бизнесом / Лысенко Ю. Г., Дынчев С. В., Гнатушенко В. В., Челахов С. В., Демьянов В.М.; Под ред. Ю. Г. Лысенко. – Донецк: ДонНу, 2003. – 228 с.

Пінчук Н. С. Інформаційні системи і технології в маркетингу: Навч. посіб¬ник / Пінчук Н. С., Галузинський Г. П., Орленко Н. С. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 352 с.

Єжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг: Навч. посібник / Л. Ф. Єжова. – К.: КНЕУ, 2002. – 560 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ