DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6100

ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД СКЛАДУ, КАЛЬКУЛЮВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ В МЕТАЛУРГІЙНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ірина Леонідівна Чабаненко

Анотація


Запропоновано в межах вітчизняного досвіду метод розподілу витрат. При виборі методу рекомендовано приділяти увагу розподілу загальновиробничих витрат, тому як їх сума іноді досягає великих значень, що впливає на прийняття управлінських рішень.

Предложено в пределах отечественного опыта метод распределения затрат. При выборе метода рекомендовано уделять внимание распределению общепроизводственных расходов, так как их сумма иногда достигает высоких значений, что оказывает влияние на принятие управленческих решений.

The choice of costs distributing method is suggested within domestic science experience. While choosing costs distributing method it is recommended to pay attention to the distributing general production costs.


Ключові слова


витрати, собівартість, калькуляція, методи калькулювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Издержки промышленности / Под ред. проф. Адамова В. Е. М.: Финансы и статистика, 1987.

Экономика (теория и практика предпринимательства) / Под ред. Камаева. В. Д. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана. 1993.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”, затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. під № 27/4248

Hilton R.W., Maker M.W., Selto F.H. Cost Management:Strategies for Business Desions. – McGraw Hill, 2000.

Horngren C.T., Foster G., Datar S.M. Cost Accounting: A Managerial Emphasi. – 10 th ed. – Prentice Hall, 2000.

Хорнгрен Ч. Управленческий учет / ч. Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш. Датар. – 10 – е изд.; пер. с англ. – СПб: Питер, 2007. – 1008 с.

Голов С. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность малых и средних предприятий / С.Ф.Голов//Бухгалтерский учет и аудит. – 2010. - №10. С. 3 – 15.

Друри К. Управленческий и производственный учет / К. Друри; пер. с англ. (учеб.). – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002. – 1071 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ