DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6109

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Наталя Григорівна Голіонко

Анотація


У статті проаналізовано ендогенні та екзогенні чинники, які можуть впливати на розвиток електронного бізнесу на вітчизняних підприємствах. Наявність таких позитивних та негативних передумов визначає можливості подальшого переходу до  технологій електронного бізнесу.

В статье проанализированы эндогенные и экзогенные факторы, которые могут влиять на развитие электронного бизнеса  на отечественных предприятиях. Наличие таких позитивных  и негативных предпосылок определяет возможности дальнейшего перехода к технологиям электронного бизнеса.

The article analyses endogenous and exogenous factors that can influence development of electronic business at domestic enterprises. The presence of such positive and negative pre-conditions determines possibilities of further passing to technologies of electronic business.


Ключові слова


електронний бізнес, інформаційні системи, Інтернет, фармпідприємства, управління, економічні, соціальні, техніко-технологічні фактори.

Повний текст:

PDF

Посилання


За даними сайту - www.eiu.com.

Карминский А.М., Черников Б.В. Информационные системы в экономике: В 2-х ч. Ч.1. Методология создания. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 226 с.

Фармацевтична енциклопедія / Голова ред.ради В.П. Черних. – К.: «МОРІОН», 2005. – 848 с.

Плескач В.Л. Технології електронного бізнесу /Монографія.– К.: КНТЕУ, 2004 – 226 с.

Белошапка В.А., Загорий Г.В., Усенко В.А.

Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм: Учебное издание.–К.:РИА «Триумф», 2001.– 104 с.

Голіонко Н.Г. Впровадження інформаційних систем управління: методологічний аспект // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – вип. 26/27. – К.: КНЕУ, 2010. – C.178-183

Посилкіна О.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва: проблеми фінансового забезпечення: Моногр. / М-во охорони здоров’я України. – Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. – 528 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ