DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6116

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ: ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ В АСПЕКТІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Олена Андріївна Овєчкіна

Анотація


В статті досліджуються основні підходи до визначення інноваційного капіталу та потенціалу економічних суб’єктів та обґрунтовується доцільність застосування відтворювально-інституційного підходу для розмежування основних понять економіки знань на категоріальному рівні

В статье исследуются основные подходы к определению инновационного капитала и потенциала экономических субъектов и обосновывается целесообразность применения воспроизводственно-институционального подхода для разграничения основных понятий экономики знаний на категориальном уровне.

The article investigates the main approaches to the definition of capital and innovative capacity of economic actors and necessity to use of reproductive-institutional approach to separation of the basic concepts knowledge economy at the level’s categorical.


Ключові слова


інноваційний капітал, інноваційний потенціал, соціальний інтегрований інтелект, інтелектуалізація праці, економіка знань, інформаційна економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Диба Л.М. Сутність понять інтелектуальний потенціал та інтелектуальний капітал як економічних категорій. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum

Михайлова О.Г. Теоретичні аспекти формування та оцінки інтелектуального потенціалу підприємства. Режим доступу: http://www.lib.nau.edu.ua/Journals/3_27_2010/Mixailov.pdf.

Крог Г., Кёне М. Трансфер знаний на предприятии: основные фазы и воздействующие факторы // Проблемы теории и практики управления. – 1999. – №4. – С. 74 – 78.

Экк К. Знание как новая парадигма управления // Проблемы теории и практики управления. – 1998. – №2. – С. 68 – 73.

Река–Львівська Г.В. Інтелектуальний капітал та інтелектуальний потенціал: критерії розмежування. Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.14. Економіка, планування і управління галузі. – С. 229 – 232.

Просвирина И.И. Интеллектуальный капитал: новый взгляд на нематериальные актив // Финансовый менеджмент. 2004. – №4. – Режим доступу: http://www.dis.ru/fm/arhiv/2004/4/9.html.

Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества / В.Л. Иноземцев. – М.: Academia-Наука, 1998. – 640с.

Зуев А., Мясникова Л. "Интеллектуальный капитал". Альманах «Восток» Выпуск: №2(14), 2004 г. http://www.situation.ru/app/j_art_355.htm.

Интеллектуальный потенциал организации. Режим доступу: http://www.market-journal.com/ekonomikaupravlenija/25.html.

Куценко В. Освіта як фактор стабільності та національної безпеки України / В. Куценко, В. Удовиченко, І. Опалєва // Економіка України. – 1998. – № 1. – С. 12-21.

Кудина М.В. Управление интеллектуальным потенциалом компании как элемент корпоративного управления / М.В. Кудина // Вестник государственного управления. –2010. – № 22. – С. 78-91.

Ілляшенко С.М. Актуальні проблеми управління інтелектуальним капіталом підприємства / С.М. Ілляшенко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 91 – 101.

Кендюхов О.В. Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства: Автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.00.04/ О.В. Кендюхов; НАН України. Інститут економіки промисловості. - Донецьк, 2007. – 31с.

Селезнев Е. Н. Интеллектуальный потенциал – показатель состояния интеллектуального капитала и эффективности его использования // Финансовый менеджмент. – 2004. – №5. http://www.finman.ru/articles/2004/5/3430.html.

Канигін Ю. Інтелект народу // Вісник Академії наук України. – 1993. – №7. – С. 37-47.

Махомет Ю.В. Сутнісна характеристика та структура інтелектуального капіталу підприємства /Ю.В. Махомет // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2009. – №25. – С.221 – 229.

Моисеенко С.С. Интеллектуальный потенциал креативной экономики // Креативная экономика – 2007 – №5. – с. 37 – 44.

Корчагин А.А. Эффективные механизмы управления интеллектуальным капиталом предприятия. Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/en/economy-411/innovation-economy-411/11075-411-0664.

Іншаков О.В., Фролов Д.П. Інституція – ключ до розуміння економічних інститутів. Економічна теорія – 2011. – №1. – С. 53 – 62. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/28447/04_Inshakov.pdf?sequence

Мойсеєнко І.П. Регресійний аналіз інтелектуального потенціалу. / І.П. Мойсеєнко, М.Я. Демчишин // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №10. – С.142 – 148.

Татомир І.Л. Поступ системи мотивації праці:від матеріалізації до пост матеріалістичних цінностей. Економічна теорія. – 2011. – № 2. – С. 47 – 57. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/28458/04_Osetsky.pdf?sequenc

Мотивація та оцінка інноваційної діяльності персоналу Режим доступу: http://11167.ucoz.ru/news/2011-06-18-2.

Пархоменко Н.В., Пархоменко В.Д. Застосування системного підходу для наповнення змістом економіки знань // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ». – 2011. – 340 с.

Дементьєв В.В., Вишневський В.П. Чому Україна не інноваційна держава: інституційний аналіз // Економічна теорія. – 2011. – № 3. – С. 5-20. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ