DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6247

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЯК ОБ`ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ

Валерій Євгенович Воротін, Руслан Євгенович Демчак

Анотація


Воротін В. Є., Демчак Р. Є. Стратегічні напрями вдосконалення соціального захисту населення як об`єкту державного управління в Україні: методологічні підходи. В статті соціальний захист розглядається у контексті соціальної політики та державного управління в цій сфері, що дозволяє розробляти пропозиції та конкретні заходи стосовно удосконалення як складових підсистем і окремих їх елементів, так і самої системи в цілому. Розглядаються різні поняття, терміни і визначеність соціального захисту, провідні його принципи та їх класифікація.

Воротин В. Е., Демчак Р. Е. Стратегические направления усовершенствования социальной защиты населения как объекта государственного управления в Украине: методологические подходы. В статье социальная защита рассматривается в контексте социальной политики и государственного управления в этой сфере. Это позволило разработать предложения и конкретные меры по усовершенствованию составляющих подсистем и отдельных их элементов, так и всей системы в целом. Рассматриваются различные понятия, термины и определения социальной защиты, ведущие принципы и их классификация.

Vorotin V. E. Demchak R.E. Strategic direction for improving the social protection of population as the as object public administration in Ukraine: methodological approaches. Article-social protection in the context of social policy and public administration in this area, which allows the development of proposals and action to improve both their subsystems and individual components and the system as a whole. Covers different concepts, timing and certainty of social protection, leading to his principles and their classification.


Ключові слова


соціальний захист населення;соціальна політика;право;праця.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абакумова Н.Н. К вопросу о социальной защите человека труда в России // Проблеми праці, економіки та моделювання: Збірник наукових праць. – Частина 1. – Хмельницький: НВП Евріка ТОВ, 1998. – С. 3.

Антипов А.Г. Проблемы социальной защищённости населения при переходе к рынку // Соц.полит.науки, 1991. - № 10. – С.94.

Новікова О.Ф. Соціальна безпека: організаційно-економічні проблеми і шляхи вирішення. – Донецьк: ІЕП НАН України, 1997. – С.19

Новікова О.Ф. Социальная защита шахтеров: потребности и возможности / Препринт доклада ИЭП НАН Украины. – Донецк: ИЭП НАН Украины. 1993. – С.4.

Новікова О.Ф., Амоша О.І., Шаульська та ін. Управління людським та соцільним розвитком у регіонах України. – НАН України, Ін-т ек. проми-сті. – Донецьк, 2010. – С.70.

Новікова О.Ф. Соціально-економічна захищеність особи в Україні: проблеми виміру та шляхи розв’язання: Доповідь на національній конференції “Соціально-економічна захищеність населення України”, м. Київ, 31 травня – 1 червня 2001 року. – Київ, 2001. – С. 71.

Шклярський Ю. Соціальний захист в економічній структурі суспільства //Соціальний захист, 1998. - № 8. – С. 33

Лагутін В.Д. Людина та економіка: соціоекономіка: Навчальний посібник для вузів. – К.: Просвіта, 1996. – С. 318.

Социальный менеджмент: Учебник /Под ред. Д.В.Валового. – М.: ЗАО «Бизнес школа «Интел-Синтез», Академия труда и социальных отношений, 1999. – С. 372.

Борецька Н.П. Концептуальні основи соціального захисту населення /Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1999. – С. 25.

Основні напрями оптимізації системи соціального захисту в Україні. Аналітична доповідь. – НІСД, 2012 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.niss.gov.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ