DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6249

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ОПОРУ ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Микола Григорович Білопольский, Олександр Васильович Якименко

Анотація


Белопольський М. Г., Якименко О. В. Аналіз чинників опору інноваційному розвитку на підприємстві. В статті проведено аналіз та узагальнення основних чинників опору інноваційному розвитку на високотехнологічних підприємствах в сучасних умовах господарювання.

Белопольский Н. Г., Якименко А. В. Анализ факторов сопротивления инновационному развитию на предприятии. В статье проведен анализ и обобщение основных факторов сопротивления инновационному развитию на высокотехнологичных предприятиях в современных условиях хозяйствования.

Belopolskyy M., Yakimenko A. Analysis of the resistance factors of innovation in the enterprise. In the article the analysis and synthesis of the key factors for the development of resistance to innovative high-tech enterprises in the contemporary economy.


Ключові слова


інновації;інноваційний розвиток;чинники опору;інноваційна система.

Повний текст:

PDF

Посилання


Иванова Е. В. Тренинг управления изменениями в организации. – СПб.: Речь, 2007. – 292 с.

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.uа

Міністерство освіти і науки України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.uа

Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований / Под ран. Д-ра экон. Наук А.А. Гриценко. – Х.: 2008. – 928 с.

Гальчинський А. С. Інноваційна стратегія українських реформ / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, А. К. Кінах, В. П. Семиноженко. – К.: Знання України, 2002. – 336 с.

Друкер П.Ф. Бизнес и инновации: Пер. С ранс. – М.: ИД “Вильямс”, 2009. – 432 с.

Закон України від 04 липня 2002 року № 40-IV “Про інноваційну діяльність”// Відомості Верховної Ради України (ВВР) – 2002. – № 36. – стр. 266.

Закон України від 13 грудня 1991 року № 1977-XII “ Про наукову і науково-технічну діяльність ”// Відомості Верховної Ради України (ВВР) – 1992. – № 13. – ра. 165

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. / За ред. акад. НАН України В.М. Гейця, акак. НАН України В. П. Семіноженка, чл.-кор. НАН України Б. Є. Кваснюка / Т. 2: Інноваційно-технологічний розвиток економіки. – К.: Фенікс, 2007. – 564 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ