DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6254

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ФУНКЦІЙ КОНТРОЛІНГУ

Алла Михайлівна Ткаченко, Єлизавета Юріївна Ткаченко

Анотація


Ткаченко А. М., Ткаченко Є. Ю. Сучасні підходи до визначення сутності та функції контролінгу. Досліджено сучасні підходи науковців до визначення сутності контролінгу. Розкрито основні функції контролінгу.

Ткаченко А. М., Ткаченко Е. Ю. Современные подходы к определению сущности и функции контроллинга. Исследованы современные подходы ученых к определению сущности контроллинга. Раскрыты основные функции контроллинга.

Tkachenko A., Tkachenko E. Current approaches to determining the nature and function of controlling. Actual scientific approaches to defining the essence of controlling. The basic function of controlling.


Ключові слова


контролінг;система;управління;сутність;функції

Повний текст:

PDF

Посилання


Валяник Г.М. Контролінг у системі управління підприємством / Г.М. Валяник, Н.С. Марушко // Науковий вісник НЛТУ України.-2009.-№19.4 – С.151-155.

Виноградов С. Л. Контролінг як технологія менеджменту. Замітки практика./ С.Л. Виноградов // Контролінг. – №2. – 2002. – С. 217.

Заглада Р. Контролінг як система ефективного управління підприємством / Р. Заглада, К. Дерев’янко // Схід. – 2009. - №4(95). – С. 12-15.

Заговора А.С. Місце і роль контролінгу в ефективному управлінні підприємством./ А.С. Заговора //Вісник СНАУ, – Випуск 5/1. – 2010. – С. 81-84.

Івашкевич В. Б. Контролінг на підприємствах ФРН/ В.Б. Івашкевич, С. Н. Зайцев // Бухгалтерський облік. – №10. – 1996. – С. 88.

Калайтан Т.В. Контролінг: проблеми термінології./ Т.В. Калайтан // Вісник львівської комерційної академії. -2009.-Випуск 30 – С.43-47

Карминский А.М. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А.М. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько. – М.: Изд-во «Финансы и статистика», 2003. – 256 с.

Контроллинг как инструмент управления предприятием / [Под ред. Н. Г. Данилочкиной]. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 279 с.

Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления: Пер. с нем. Жукова Ю. Г., Зайцева С. Н. / Под ред. Николаевой С. А. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 560 с.

Манн Р. Контроллинг для начинающих. Система управления прибылью. / Р. Манн, Э. Майер – М. : Изд-во «Финансы и статистика», 2004. – 301 с.

Морозов Д. М. http://217.76.198.234/cgi-bin/irbis32r_01_opac/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_PRINT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR= Сучасна концепція контролінгу в контексті корегування фінансових планів / Д.М. Морозов // Актуальні Проблеми Економіки : Науковий економічний журнал. – 2005. – N11. – С. 136-149

Набиева Л. Ю. Контроллинг как новая экономическая категория науки управления/ Л.Ю. Набиева // Економіка та держава. – №8. – 2007. – С. 28-29.

Набок Р. Американская и немецкая модели контроллинга / Р. Набок, А. Набок // Финансовый директор. – №12. – 2007. – С. 59-68.

Олійничук В.М. Контролінг як інформаційно – інноваційний ресурс управління макроекономічною системою./ В.М. Олійничук, А.В. Фаїзов // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – №12– С.120-127

Семенов Г.А. Контролінг, як база обґрунтування й прийняття управлінських рішень / Г.А. Семенов, Н.В. Таран // Вісник економічної науки України. - №1. – 2007. – С. 154-159.

Сухарева Л.А., Петренко С.Н. Контролінг – основа управління бізнесом./ Л.А. Сухарева, С.Н. Петренко – К.: Ельга, Ніка-центр, 2002. – 209с.

Терещенко О. О. Сучасний стан і перспективи розвитку фінансового контролінгу / О. О. Терещенко, Д. М. Стащук, Д. Г. Савчук // Фінанси України. – 2011. - № 2. – С. 117-126.

Турило А. М. Контролінг – система забезпечення ефективного управління підприємством / А. М. Турило, С. В. Святенко // Фінанси и менеджмент. – 2009. – № 2. – С. 11–14

Хан Д. Планирование и контроль: ранспорт контроллинга / Д. Хан– М.: Финансы и статистика, 1997. – 800 с.

„Ефективна економіка”, Л. А. Москаленко, О.В, Хринюк. „Контролінг як один із методів антикризового управління підприємством [Електронний ресурс].– http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=516


Пристатейна бібліографія ГОСТ