DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6419

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Тарас Сергеевич Медведкин, Анна Юрьевна Бахчисарай

Анотація


У статті проведений аналіз динаміки основних компонентів інноваційного розвитку України в XXI ст. порівняно з інноваційно розвиненими країнами. Тенденції розвитку світової економіки переконливо свідчать, що в Україні не може бути іншого напряму розвитку, ніж формування економіки, заснованої на знаннях, тобто економіки інноваційного типу.

В статье проведен анализ динамики основных компонентов инновационного развития Украины в XXI в. в сравнении с инновационно развитыми странами. Тенденции развития мировой экономики убедительно свидетельствуют, что в Украине не может быть другого пути развития, чем формирование экономики, основанной на знаниях, т.е. экономики инновационного типа.

In the article the analysis of dynamics of basic components of innovative development of Ukraine is conducted in XXI v. by comparison to the innovative developed countries. Progress of world economy trends testify convincingly, that there can not be other way of development in Ukraine, what forming of economy, based on knowledges - economies of innovative type.


Ключові слова


инновационное развитие, экономический рост, наукоемкость, финансирование, научно-исследовательские разработки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Головінов О.М. Пріоритетні напрями розвитку і проблеми фінансування інноваційної діяльності / О.М. Головінов, А.І. Ковтун. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Economics/64084.doc.htm.

Закон України про наукову і науково-технічну діяльність. Верховна Рада України із змінами від 08.09.2011 р. № 1977-XII [ Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12&p=13181678684914912.

Кендюхов О. В. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку України. /О.В. Кендюхов [Електроний ресурс] – Режими доступу - http://www.econindustry.org/arhiv/html/2011/st_53_24.pdf.

Кацура С.М. Проблеми і перспективи формування інноваційної економіки України // Майбутнє України: стратегія поступу / Макогон Ю.В., Медведкін Т.С., Кацура С.М. – Донецьк, 2008. – С. 127-132.

Лазарєва Є. Дослідження закономірностей інноваційних перетворень у регіональній економіці/ Є. Лазарєва // Економіст. - 2009. - №9. - С. 35 -37.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник. – К: ДП Інформаційно-видавничий центр Держстату України, 2011. – 282 с.

Официальный сайт Государственной службы статистики Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/doccatalog/list?currDir=48718.

Хаустов В. Механізм трансферту технологій на національному та міжнародному рівнях / В. Хаустов // Економіст. – 2009. – № 1. – С. 37–41.

Янукович В.Ф. Инновационное развитие – приоритет для Украины // Дело. ua. / В.Ф. Янукович.[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://delo.ua/ukraine/janukovich-innovacionnoe-razvit-155384.


Пристатейна бібліографія ГОСТ