DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6423

ОПТИМАЛЬНА МОДЕЛЬ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Дмитро Олександрович Дресвянніков

Анотація


На підставі дослідження найбільш поширених теорій життєвих циклів підприємства, було удосконалено та запропоновано авторська модель життєвого циклу, яка базується на проведенні реструктуризації в період між стадіями розквіту і стабільності.

На основании исследования наиболее распространенных теорий жизненных циклов предприятия, была усовершенствована и предложена авторская модель жизненного цикла, основанная на проведении реструктуризации в период между стадиями расцвета и стабильности.

Based on the study the most common theories of the life cycles of enterprises has been improved by the author 'life cycle model which based on the restructuring in the period between the stages of prosperity and stability.

Ключові слова


життєвий цикл підприємства, модель, реструктуризація

Повний текст:

PDF

Посилання


Gray B., Ariss S.S. Politics and strategic change across organizational life cycle // Academy of Management Review, 1985, vol. 10, No. 4, pp. 707-723.

Филонович С. Р. Использование моделей жизненного цикла организации в процессе организационной диагностики / С. Р. Филонович // Социологические исследования. – 2005. – № 4. – С. 53 – 64.


Пристатейна бібліографія ГОСТ