DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6431

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ АНТИЦИКЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Юлія Миколаївна Лелюк

Анотація


В статті розглядаються основні напрямки вдосконалення вітчизняної антициклічної політики з метою забезпечення соціально-економічного розвитку України згідно з логікою інноваційної парадигми. Обґрунтовано необхідність визначення типу інноваційного розвитку національної економіки з метою застосування релевантних інструментів та механізмів для формування нового технологічного укладу на фазі зниження довгої хвилі Кондратьєвського циклу.

В статье рассматриваются основные направления совершенствования отечественной антициклической политики с целью обеспечения социально-экономического развития Украины в соответствии с логикой инновационной парадигмы. Обоснована необходимость определения типа инновационного развития национальной экономики с целью использования релевантных инструментов и механизмов для формирования нового технологического уклада на понижательной фазе длинной волны Кондратьевского цикла.

The article deals with the primary directions of domestic anticyclical policy used for providing social and economic development of Ukraine corresponding to the innovation paradigm logic. The author proves the necessity of determination of the national economy type of innovation development for the purpose of use of relevant instruments and new technological mode formation mechanisms at the bearish stage of the Kondratiev cycle long wave.

Ключові слова


антициклічна політика, інноваційна парадигма, тип інноваційного розвитку, технологічний уклад

Повний текст:

PDF

Посилання


Бажал Ю.М. Інноваційна теорія економічного розвитку: М.Туган-Барановський, Й.Шумпетер і проблеми перехідної економіки України [Електронний ресурс] / Ю.М. Бажал. – Режим доступу: http://www.library.ukma.kiev.ua

Балацкий Е.В. Экономический рост и технологические ловушки / Е.В.Балацкий// Общество и экономика. - №11. - 2003. - C.53-77.

Вишневский В. Деньги нас не спасут. Почему Украина не инновационная держава/В.Вишневский, В.Дементьев [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://news2000.org.ua/

Горидько Н. П. Технологическое насыщение и проблема еффективности инвестиционных процессов в современной экономике Украины/ Н.П. Горидько, Р. М.Нижегородцев//Вестник Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасского политехнического института). - 2011.- № 1 - С.13-21.

Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи. - Жаліло Я. А., Бабанін О. С., Белінська Я. В. та ін. / за заг. ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2009. - 142 с.

Кузьменко В.П. Инновационная теория циклического экономического развития Йозефа Шумпетера и «Общая теория занятости, процента и денег» Джона Кейнса (роль бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политик в экономрегулировании)/ В.П. Кузьменко. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://iee.org.ua/files/conf/conf_article8.pdf

Полтерович В. Ловушка отсталости: Россия имеет шансы выйти из нее/ В.Полтерович// Прямые инвестиции. - № 5. – 2009. – С.8-11.

http://www.doingbusiness.org/rankings/


Пристатейна бібліографія ГОСТ