DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6434

МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Ольга Леонідівна Некрасова

Анотація


У статті проведено комплексний аналіз основних напрямків правового регулювання діяльності фінансових посередників ринку фінансових послуг, визначено деякі прогалини в законодавстві, стосовно правового статусу окремих суб’єктів цього ринку та запропоновано шляхи вдосконалення механізму правового регулювання діяльності фінансових посередників ринку фінансових послуг.

В статье проведен комплексный анализ основных направлений правового регулирования деятельности финансовых посредников рынка финансовых услуг, определены некоторые пробелы в законодательстве, относительно правового статуса отдельных субъектов данного рынка и предложены пути совершенствования механизма правового регулирования деятельности финансовых посредников рынка финансовых услуг.

This article presents a comprehensive analysis of the main areas of legal regulation of financial intermediaries of financial services; it identifies some gaps in the legislation concerning the legal status of individual subjects of the market and the ways of improving the mechanism of regulation of financial intermediaries’ services at the financial market.

Ключові слова


фінансові посередники, ринок фінансових послуг, органи державного регулювання фінансового посередництва

Повний текст:

PDF

Посилання


Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18, 19-20, 21-22 (із наступними змінами та доповненнями).

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - №25. – Ст.67.

Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) : Верховна Рада України; Закон України від 15.03.2001 № 2299-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2299-14.

Про кредитні спілки : Верховна Рада України; Закон України від 20.12.2001 № 2908-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/anot/2908-14.

Про недержавне пенсійне забезпечення : Верховна Рада України; Закон України від 09.07.2003 № 1057-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1057-15.

Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України : постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 № 157 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=157-2010-%EF.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : закон України від 12.07.2001 № 2664–III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?page =2&nreg=2664-14.

Корнєєв В.В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках / В.В. Корнєєв. - Монографія. – Київ: НДФІ, – 2003. – 376 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ