DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6435

РОЗВИТОК ТУРИЗМУ НА ЗАСАДАХ ВПРОВАДЖЕННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ

Оксана Михайлівна Мельник

Анотація


У статті досліджено  розвиток туристичної сфери на засадах змін і формування стратегії  асортименту.  Можливість підприємства отримати додаткові конкурентні переваги , лідерство на ринку , підвищити конкурентну спроможність та прибутковість.

В статье исследовано развитие туристической сферы на основе изменений и формирования стратегии ассортимента. Возможность предприятия получить дополнительные конкурентные преимущества, лидерство на рынке, повысить конкурентную способность и прибыльность.

This article explores the development of tourism based on changes in strategy and product range. Ability of the enterprise more competitive advantages, market leadership, increase the competitive ability and profitability.

Ключові слова


асортимент, стратегія, товарна політика, туристична сфера, конкурентна перевага, прибуток, розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


„Про Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2012 року" Указ Президента України (вiд 10.08.1999 № 973/99) // www.zakon.rada.gov.ua

„Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2012 роки" Постанова КМУ (від 29.04.2002 № 583) // www.zakon.rada.gov.ua

Статистичний щорічник 2011р. // Державний комітет статистики України . К-2011Р.-600

Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу: Л.П Дядечко- К. : Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.

Мунін Г.Б. Маркетинг туризму: Навч. посібник для студ. виш. навч. закладів: У 2 ч. / Європейський ун-т./ Г.Б. Мунін, З.І.Тимошенко, Є.В. Самарцев, А.О. Змійов — К.: Видавництво Європейського університету, 2006. - 1 ч. — 324 с.

Ліманський А.. Міжнародний туризм в епоху глобалізації // А. Ліманський , Я. Ружковський – К. : Журнал європейської економіки., 2005. – №3. – С.295-306

Оленко А.Я Комп’ютерна статистика – К 2008 -60с.

Пащук О.В Маркетинг послуг: стратегічний підхід. Навчальний посібник // : О.ВПащук – К.: Професіонал, 2005р.-560с

Передній О.С. Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник // О.С Передній – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 274 с.

„Україна займає 44 позицію в рейтингу з 60 країн за рівнем глобалізації, - Ernst & Young”. РБК-Украина, 24.01.2012


Пристатейна бібліографія ГОСТ