DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6461

РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО ЧИННИКА В ПАТЕНТНО-КОН’ЮНКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Олексій Володимирович Пархоменко, Анна Олексіївна Пархоменко

Анотація


В статті показано, що ключева роль у патентно-конюктурному методі дослідження належить людському чиннику, від рівня підготовки якого залежить якість і цінність створеного знання.

В статье показано, что  ключевая роль  в патентно-конюктурно исследовании принадлежит людскому фактору, от уровня подготовки которого зависит  качество и ценность созданного знания.

The article shows that the key role in patent-conjunction research belongs to a human factor, with quality and value of created knowledge depending on its level of preparation.

Ключові слова


інноваційна модель, інноваційна продукція, патентно-кон’юктурне дослідження, метод дослідження, нові технології, конкуренція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Патентні дослідження. Методичні рекомендації / за ред. В.Л.Петрова. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. - 264 с.

Патентно-информационное обеспечение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ /Прыгова Т.В. –К. 1986.- 44 с.

Пархоменко В.Д. Інформаційна аналітика у сфері науково-технічної діяльності / В.Д. Пархоменко, О.В.

Пархоменко О.В. Інформація і знання: взаємозв’язок: моногр. / О.В.Пархоменко. – К: Держ. ін-т інтел. власн., 2010.– 268с

Сляднева Н.А. Информационно-аналитическая деятельность: проблемы и перспективы / Н.А. Сляднева // Информационные ресурсы России. – 2001. – № 2. – С. 14-21.

Carol H. Weiss. Evaluation: methods for studying programs and policies / H. Carol. – 2000. – 671 c.

Пархоменко В.Д. Інформаційна аналітика у сфері науково-технічної діяльності / В.Д. Пархоменко, О.В. Пархоменко. – К.: УкрІНТЕІ, 2006. – 228 с.

Кучерявий І.Т. Творчість – основа розвитку потенційних джерел особистості: навч. посіб. / І.Т. Кучерявий, О.І. Кленіков. – К.: Вища школа, 2000. – 288 с.

Михайлов А.И. Основы информатики / А.И. Михайлов, А.И. Черный, Р.С. Гиляревский. – М.: Наука, 1968. – 756 с.

Васильєв О., Чьочь В. Системи пошуку наукової інформації (Огляд)// Бібліотечна планета.- 2009.-№2(44).- с.11-15

Оценка технического уровня продукции - необходимое условие выхода на рынок / Скорняков Э.П., Шведова В.В., Мельникова Л.И. – М: ВНИИПИ.- 1996, 87 с.

Пархоменко В.Д. Інформаційна аналітика у сфері науково-технічної діяльності / В.Д. Пархоменко, О.В. Пархоменко. – К.: УкрІНТЕІ, 2006. – 228 с.

55. Пархоменко А.В. Патентная статистика и научно-технический потенциал // Тр. 1Х междунар. Науч.-прак. К «Построение информационного общества»: ресурсы и технологии.-К: УкрИНТЭИ.-2002.- С. 99-105.


Пристатейна бібліографія ГОСТ