DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6465

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Ольга Олександрівна Саєнко

Анотація


Доведено трансформацію методики маркетингових досліджень в умовах глобальної інформатизації суспільства. Обґрунтовано перспективність застосування Інтернет-технологій у системі маркетингових досліджень ВНЗ. Досліджено особливості поведінки споживачів послуг вищої освіти залежно від сегментів освітнього ринку України.

Доказана трансформация методики маркетинговых исследований в условиях глобальной информатизации общества. Обоснована перспективность применения Интернет-технологий в системе маркетинговых исследований ВУЗа. Исследованы особенности поведения потребителей услуг высшего образования в зависимости от сегментов образовательного рынка Украины.

The transformation of marketing researches’ methodology in the Global Information Society has been proved. The promising application of Internet technologies in the marketing researches’ system of universities has been proved. The features of the consumers’ behavior of higher education services have been researched depending on the segments of the educational market in Ukraine.

Ключові слова


освітня послуга, маркетингове дослідження, поведінка споживачів, глобальна мережа Інтернет, web-сайт.

Повний текст:

PDF

Посилання


Нова редакція міжнародного процесуального кодексу ICC/ESOMAR // Маркетинг в Україні. – 2007. - №4. – С. 67-70.

Бабак О.А. Організація моніторингово-маркетингових досліджень ринку освітніх послуг в Україні / О.А. Бабак // Економічний вісник: зб. наук. пр. учених та аспірантів / [гол. ред. Т. М. Боголіб]. - Переяслав-Хм., 2009. - Вип. 13. - С. 14-19.

Ілляшенко С.М. Сучасні тенденції застосування Інтернет-технологій у маркетингу / С.М. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. Т. 2. – С. 64-74 .

Галицкий Е.Б. Методы маркетинговых исследований / Галицкий Е.Б. – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. – 398 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ