DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6500

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЯК БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОШУКУ ШЛЯХІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Тетяна Миколаївна Пересада, Олеся Володимирівна Федорук

Анотація


Пересада Т. М., Федорук О. В. Фінансовий аналіз як базовий інструмент пошуку шляхів забезпечення сталого розвитку сучасного підприємства. В статті обґрунтовано теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємств, досліджено й уточнено економічну сутність поняття «фінансовий аналіз суб’єктів господарювання».

Пересада Т. Н., Федорук О. В. Финансовый анализ как базовый инструмент поиска путей обеспечения устойчивого развития современного предприятия. В статье обоснованы теоретические аспекты анализа финансового состояния предприятий, исследована и уточнена экономическая сущность понятия «финансовый анализ субъектов хозяйствования».

Peresada T. M., Fedoruk O. Financial analysis as basic instrument of ensuring paths searching of sustainable development of modern enterprise. The article grounds theory of enterprises’ financial analysis, researches and specifies economic intension «economic players’ financial analysis».


Ключові слова


фінансовий аналіз;сталий розвиток;кризові явища;фінансовий стан;управлінські рішення;аналіз фінансової звітності;управлінський аналіз.

Повний текст:

PDF

Посилання


Козак Л.С. Антисипативна концепція управління підприємствами в системі антикризового менеджменту / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 668. – С. 81–87.

Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т. 1 / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 1999. – 559 с.

Єлісєєва О.К. Методи та моделі оцінки і прогнозування фінансового стану підприємств: моногр. / О.К. Єлісєєва, Т.В. Решетняк. – Краматорськ: ДДМА, 2007. – 208 с.

Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / Ковалев В.В. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 519 с.

Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: монографія / Л.А. Лахтіонова– К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.

Шеремет А.Д. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 176 с.

Шиян Д.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Д.В. Шиян, Н.І. Строченко. – К.: А.С.К., 2005. – 240 с.

Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підруч. / Ю.С. Цал-Цалко – 2-ге вид., доп. – Житомир: Спілка економістів України, 2009. – 504 с.

Фінанси підприємств: підруч. / [Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д. та ін.]; за ред. О.М. Поддєрьогіна. – 4 вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 571 с.

Финансовый менеджмент: учеб. для вузов / [Поляк Г.Б., Акодис И.А., Краева Т.А. и др.]; под ред. Г.Б. Поляка. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 518 с.

Любушин Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: учеб. пособие для вузов / Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 471 с.

Маренков Н.Л. Экономический анализ / Н.Л. Маренков, Т.Н. Веселова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 416 с. – (Высшее образование).

Галушкина А. Оценка финансовой устойчивости промышленного предприятия / А. Галушкина // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 10. – С. 54–58.

Хома І.Б. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / І.Б. Хома, Н.І. Андрушко, К.М. Слюсарчик – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2009. – 344 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ