DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6520

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Олександр Григорович Череп, Анна Петрівна Іванова

Анотація


Череп О. Г., Іванова А. П. Інтелектуальний капітал як об’єкт забезпечення фінансової безпеки. Визначено необхідність дослідження інтелектуального капіталу як об’єкта захисту в системі фінансової безпеки. Сформовано власну позицію щодо визначення інтелектуального капіталу. Розглянуто комплекс засобів, інструментів, процедур, спрямованих на формування та захист конкурентних переваг інтелектуального капіталу як важливого чинника фінансової безпеки.

Череп А. Г., Иванова А. П. Интеллектуальный капитал как объект обеспечения финансовой безопасности. Определена необходимость исследования интеллектуального капитала как объекта защиты в системе экономической безопасности. Сформирован собственную позицию относительно определения интеллектуального капитала. Рассмотрен комплекс средств, инструментов, процедур, направленных на формирование и защита конкурентных преимуществ интеллектуального капитала как важного фактора экономической безопасности.

Cherep А. Ivanova A. Intellectual capital as the object of ensuring the financial security. Certainly necessity of research of intellectual capital as an object of defence in the system of financial safety. Own position is formed in relation to determination of intellectual capital. The complex of facilities, instruments, procedures, directed on forming and defence of competitive edges of intellectual capital as an important factor of financial safety is considered.


Ключові слова


інтелектуальна власність;господарський оборот;об’єкт захисту;система;фінансова безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Немчин О. Введення інтелектуальної власності в господарський оборот – український інноваційний прорив // Інтелектуальна власність. – 2008. – №4. – С.20 – 21.

Закон України „ Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України ” від 28 грудня 2007 року № 107-VI // Відомості Верховної Ради України, 2008. – № 5–6, № 7–8, – С.78.

Мельник В., Підтикана І. Фінансова безпека підприємства // 66-та студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент": збірка тез доповідей / Національний університет "Львівська політехніка". - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. - 564 с. - C. 355-357

Ілляшенко С. Сутність, структура і методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства // Економіка України. – 2008. – №11. – С. 16-26.

Орлова Т. Интеллектуальный капитал: понятие, сущность, виды // Проблеми теорії і практики управління. – 2008. – №4.– С. 109-118.

Мандрик О. Інтелектуально-кадрова безпека торговельного підприємства та її місце в забезпеченні його розвитку // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.14 – С. 214-218

Журавльова І. Фінансова безпека в економічних систем в умовах економічних знань // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. − № 29. – С. 254-256

Ключові


Пристатейна бібліографія ГОСТ