DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.2.2012.6534

ШЛЯХИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ КАПІТАЛОМ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ

Олександр Володимирович Калінін

Анотація


Стаття розглядає проблеми управління формуванням фінансового капіталу на українських та російських об’єднаннях  промислових підприємствах. Були визначені головні напрямки  його формування Визначені погрози при здійсненні інноваційних проектів.

Статья рассматривает проблемы управления формированием финансового капитала на украинских и российских объединениях промышленных предприятий. Были определены главные направления его формирования Определены угрозы при осуществлении инновационных проектов.

The article considers the problem of formation control of financial capital in the Ukrainian and Russian associations of industrial enterprises. Identified the main ways of its forming. Determine the risk of formation of the implementation of innovative projects.

Ключові слова


фінансовий капітал, структура капіталу, інвестиції, фінансування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И. А. Финансовый менеджмент: учебный курс / И. А. Бланк. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – К.: Эльга, Ника-центр, 2004. – 256 с.

Воловець Я. В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. Посібник./ Я. В. Воловець – К.: Алерта, 2005. – 391 с.

Іванов А.Н. АТ: керування капіталом і дивідендною політикою./ А.Н. Іванов - М.: ИНФРА – М, 2008. – 178 с.

Бурдун Г.Я. /Ефективність управління фінансовим капіталом підприємницьких структур/ Г.Я. Бурдун // ЛНУ імені Івана Франка. – 2011. – 246 с.

Коттл С. Анализ ценных бумаг. / С. Коттл – М: Олимп-бизнес, 2000. - С.613.

Брейли Р. Принципы корпоративных финансов: пер. с англ. / Р. Брейли. - М.: Олимп-бизнес, 2008. – 561 с.

Ван Хорн Дж. Основы управления фінансами: пер. с англ. / Дж. Ван Хорн. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 220 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ