DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.2.2012.6538

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ

Людмила Григорівна Олейнікова

Анотація


В статті викладено методичні підходи до підвищення конкурентоспроможності національної системи оподаткування, запропоновано   здійснити певні кроки з удосконалення практики застосування Податкового кодексу, що дасть змогу вийти на новий рівень податкових відносин в Україні й отримати стійкі конкурентні переваги порівняно з іншими економіками світу.

В статье изложены методические подходы к повышению конкурентоспособности национальной системы налогообложения, предложено осуществить определённые шаги по совершенствованию практики применения Налогового кодекса, который даст возможность выйти на новый уровень налоговых отношений в Украине и получить устойчивые конкурентные преимущества сравнительно с другими экономиками мира.

The article describes the methodological approaches to increasing the competitiveness of the national tax system, it is proposed to take certain steps to improve the practice of the Tax Code, which will enable a new level of fiscal relations in Ukraine and gain a sustainable competitive advantage in comparison with other economies of the world.

Ключові слова


податкове законодавство, Податковий кодекс, конкурентоспроможність, оподаткування, господарюючі суб’єкти, податкове навантаження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway // Eurostat Statistical books. -- 2011 edition. -- Р. 282.

The Global Competitiveness Report 2010--2011 / Klaus Schwab, World Economic Forum [Електронний ресурс]. -- Режим доступу : http://www.weforum.org/reports.

Doing Business 2011 / Ease of Doing Business in Ukraine [Електронний ресурс]. -- Режим доступу : http://www. doingbusiness. org/data/ exploreecono-mies/ukraine#paying-taxes.

Paying Taxes 2011: The global picture [Електронний ресурс]. -- Режим доступу : http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/index.jhtml.

Дані Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. -- Режим доступу : www.minfin.gov.ua.

Дані ДПА України. [Електронний ресурс]. -- Режим доступу : http://www.DPA/ gov.ua.

Вартість дотримання податкового законодавства в Україні / Міжнародна фінансова корпорація, 2009. -- С. 15.


Пристатейна бібліографія ГОСТ