DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.2.2012.6541

ВПЛИВ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Василівна Василівна Череп

Анотація


Розкрито сутність та економічне значення амортизації. Проаналізовано роль амортизаційної політики в діяльності підприємства. Досліджено вплив вибору амортизаційної політики на формування фінансових результатів підприємства. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок вибору амортизаційної політики. Визначено ознаки ефективної амортизаційної політики.

Раскрыто сущность и экономическое значение амортизации. Проанализировано значение амортизации в деятельности предприятия. Исследовано влияние амортизационной политики на формирование финансовых результатов предприятия. Предложены меры по повышению эффективности деятельности предприятия за счет выбора амортизационной политики. Определены признаки эффективной амортизационной политики.

Discloses the nature and economic importance of depreciation. Analyzed the value of depreciation in the enterprise. The effect of the depreciation policy on the formation of the financial results of enterprises. The measures to improve the efficiency of the company by choosing the depreciation policy. Identified signs of effective depreciation policy.

Ключові слова


амортизація, амортизаційна політика, фінансові результати підприємства, прибуток, податок, амортизаційне відрахування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Влияние выбора амортизационной политики на формирование финансового результата. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.globalteka.ru/order/5588.html

Влияние метода амортизации ОС на результаты деятельности предприятия. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://revolution.allbest.ru/economy/00049238_0.html

Загорська Т.В. Основні напрями реформування амортизаційної політики в Україні. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://vlp.com.ua/files/17_33.pdf

Довгопол Н., Нестеренко М. Амортизація: предметна сутність і ступінь впливу на відтворення основних засобів // Довгопол Н., Нестеренко М.// Бухгалтерський облік і аудит. -2010. - №12

Парнюк В. Про головні напрями реформування амортизаційної політики//Фінанси України. – 2008. - № 9.

Ковальова Е.В., Крапівницька С.М. Амортизаційна політика підприємств і її вплив на інвестиційні процеси в економіці. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.masters.donntu.edu.ua/2009/fem/kovalyova/library/article1.htm

Бабяк Н.Д. Амортизаційна політика та її вплив на фінансово-економічну діяльність підприємств. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://disser.com.ua/content/27640.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ