DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.2.2012.6547

ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЛІТЕРАТУРНИХ ТА ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

Андрій Загітович Шайхатдінов

Анотація


Особливості договірних відносин при використанні літературних та художніх творів. В даній статті досліджуються особливості договірних відносин при використанні літературних та художніх творів. Зроблений загальний аналіз авторського права України.

В данной статье исследуются особенности договорных отношений при использовании литературных и художественных произведений. Сделан общий анализ авторского права Украины.

The paper investigates the features of the contractual relationship with the use of literary and artistic works and makes a general analysis of copyright in Ukraine.


Ключові слова


інтелектуальна власність, автор, авторське право, ліцензія, авторський договір.

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм» -[Електронний ресурс].-Режим доступу:

Корчевний Г.В. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності / Г.В. Корчевний // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Збірник наукових праць економіко-правового факультету ОНУ ім. І.І. Мечникова. - Одеса: Астропринт, 2002. - Т. 5.

Липцик Д. Н. Форма та види договорів в авторському праві ./Липцик Д. Н.: Авт. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: Харків: НЮрАК ім. Ярослава Мудрого.-Х., 2005.-26 с.

Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні: Підручник / За заг. ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін юре», 2003 - 236 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ