DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.2.2012.6551

METHODOLOGICAL FEATURES OF THE STUDY OF FUNCTIONS AND THE TERM OF "INFRASTRUCTURE"

Illya Khadzhynov

Анотація


Мета дослідження полягає у вивченні концептуальних основ розвитку регіональної інфраструктури на основі встановлення закономірностей її територіальної організації. І хоча інфраструктурна тематика представлена значною кількістю публікацій і дисертаційних досліджень із явно вираженим кількісним зростанням в останнє десятиліття, у тематичній структурі переважають галузеві дослідження й відсутні фундаментальні наукові розробки по регіональній інфраструктурі.

Цель исследования состоит в изучении концептуальных основ развития региональной инфраструктуры на основе установления закономерностей ее территориальной организации. И хотя инфраструктурная тематика представлена значительным количеством публикаций и диссертационных исследований с явно выраженным количественным ростом в последнее десятилетие, в тематической структуре преобладают отраслевые исследования и отсутствуют фундаментальные научные разработки по региональной инфраструктуре.

The purpose is to explore the conceptual foundations of the development of regional infrastructure through the establishment of laws of its territorial organization. Although infrastructure themes represented by a significant number of publications and dissertations containing explicit quantitative growth in the last decade, industry research is dominated in a thematic structure, and there are no fundamental scientific research on regional infrastructure issues.


Ключові слова


infrastructure, functions, approach, infrastructure components

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Аналіз сталого розвитку - глобальний і регіональний контексти: У 2 ч. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; наук. кер. М. 3. Згуровський. - К.: НТУУ «КПІ», 2009. -Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. Аналіз - 2009. - 200 с.

Глобалізація та її регіональні виміри / М.І. Долішній, У.Я. Садова, Л.К. Семів // Регіональна економіка. — 2002. — N 3. — С. 7-24

Мищенко В.В. Развитие комплекса обслуживающих отраслей, включающего создание производственной, Чиальной и рыночной инфраструктуры [Режим доступа] http://irbis.asu.ru/mmc/econ/u_econreg/4.2.ru.shtml

Яковлева С.И. Территориальные функции, роль и дисфункции инфраструктуры [Режим доступа] http://homepages.tversu.ru/~p000697/textl.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ