DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.2.2012.6599

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНОГО ЧИННИКА НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ

Лариса Геворгівна Саркісян

Анотація


У статті проаналізовані індикатори сталого розвитку, а саме екологічний слід та біологічний потенціал для українських регіонів.

В статье проанализированы индикаторы устойчивого развития, а именно экологический след и биологический потенциал для украинских регионов.

In the article the indicators of sustainable development, the ecological footprint and biological potential for Ukrainian regions in particular, are analyzed.


Ключові слова


динаміка, сталість, потенціал, індикатори, регіон

Повний текст:

PDF

Посилання


Farkas S. Alternative indicators of sustainability and social responsibility/ S. Farkas, C. Szigeti/ - Вісник КНУТД № 5, 2011 р. с. 192-197.

Ecological footprints and appropriated carrying capacity: what urban economics leaves out // Науковий журнал «Навколишнє середовище та урбанізація» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eau.sagepub.com/content/4/2/121.full.pdf+html

World footprint. Do we fit on the planet // Сайт всесвітньої мережі екологічного сліду [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/

Kitzes, J., A. Galli, S.M. Rizk, A. Reed and M. Wackernagel. 2008. Guidebook to the National Footprint Accounts: 2008 Edition. Oakland: Global Footprint Network

Кубатко, О.В. Удосконалення системи показників для еколого-економічного обґрунтування сталого розвитку територій [Текст]: дисертація на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук / О.В. Кубатко. - Суми: СумДУ, 2011. - 268 с.

The European Regional Development Fund/ Regional Polіcy // Офіційний сайт Європейської комісії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/prord/prord_en.htm.

Статистичний щорічник України за 2010 р. / Державна служба статистики України; за ред. О.Г. Осауленка. – К.: Август Трейд, 2011. – 560 с.

Статистичний щорічник України за 2008 рік / Держкомстат України; за ред. О.Г. Осауленка. – К.: Консультант, 2009. – 566 с.

Статистичний щорічник України за 2009 рік / Держкомстат України; за ред. О.Г. Осауленка. – К.: Інформаційно-аналітичне агентство, 2010. – 567 с.

Статистичний щорічник України за 2005 рік. Державний комітет статистики України. – К: Вид-во «Консультант», 2006. – 575 с.

Статистичний щорічник України за 2002 рік / Держкомстат України; за ред. О.Г. Осауленка. – К.: Українська Енциклопедія, 2003. – 662 с.

Статистичний щорічник України за 2003 рік / Держкомстат України; за ред. О.Г. Осауленка. – К.: Техніка, 2004.

Статистичний щорічник України за 2004 рік. Державний комітет статистики України. – К: Вид-во «Консультант», 2005. – 591 с.

Статистичний щорічник України за 2001 рік . - К.:"Техніка", 2002. - 646с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ