DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.11.2015.74657

ФУНКЦІЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

М. І. Іванова

Анотація


Стаття присвячена дослідженню розбіжностей в трактуванні термінів логістичної системи та її функцій. Більшість сучасних вчених-науковців у визначенні логістичної системи виокремлюють структурні підрозділи та складові матеріального потоку, не зосереджуючи уваги на перерахуванні функцій, що повинна виконувати дана система. Майже не виникає суперечок при визначенні властивостей об’єкту, який можна вважати системою. Метою статті є дослідження функцій логістичної системи та наведення авторського бачення трактування дефініції «логістична система». На цей час найбільш розповсюдженими є два підходи до класифікації основних логістичних функцій: по-перше, спираючись на класичні функції менеджменту з більш дрібним виокремленням логістичних процесів, по-друге, з позиції загального наповнення дефініції логістики. Автором наведені приклади «підміни» понять, коли замість терміну «логістичні функції» науковцями використовуються поняття «функціональні розділи логістичного управління», «задачі логістичної діяльності підприємства», «функції та задачі логістичної діяльності», «функції логістичного управління», «управління логістичною діяльністю промислового підприємства». Підбиваючи висновки, відмітимо, що в логістиці існує серйозне питання уніфікації термінології. За авторським баченням, логістична система повинна складатися із сукупності елементів (вхід, вихід, об’єкт, суб’єкт, обмеження, зворотний зв’язок), які забезпечують реалізацію управлінських впливів щодо мінімізації витрат та, відповідно, максимізації прибутку підприємства. При цьому логістична система з урахуванням функцій управління повинна відповідати класичній схемі процесу управління, в основу якої покладені основні функції управління: планування, організація, мотивація, контроль

Ключові слова


логістична діяльність, функції логістики, логістична система, функції управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов [Текст] / [под общ. и научн. ред. Сергеева В. И.]. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 976 с.

Димарчук С.М. Логістична система управління та її взаємозв’язок з стратегією підприємства [Текст] / С.М. Димарчук // Вісник ДУ «Львівська політехніка», 2000. – № 390. – С. 20-22.

Битов В.П. Логістична система у сільськогосподарських підприємствах [Текст] / В.П. Битов // Логістика: теорія і практика, 2012. –№2(3). –С. 4-9.

Ларина Р. Р. Логистика в управлении организационно-экономическими системами [Текст] / Р.Р.Ларина, В.Л. Пилюшенко, В.Н. Амитан – Донецк : Изд. ВИК, 2003. – 239 с.

Амелькін В.І. Теоретичні засади функціонування логістичної системи підприємства [Текст] / В.І. Амелькін // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. Економіка та підприємництво. – 2009. – № 4(8). – С. 46 – 49.

Коніщева Н.Й., Трушкіна Н.В. Управління логістичною діяльністю промислових підприємств // Економіка промисловості. – 2005. – № 1. – С. 114-123.

Миротин Л.Б. Эффективная логистика [Текст] / Л.Б. Миротин, Ы.Э. Ташбаев, О.Г. Порошина – М.: Экзамен, 2002. – 160 с.

Николайчук В.Е., Кузнецов В.Г. Теория и практика управления материальными потоками (логистическая концепция) [Текст] : монография / В.Е. Николайчук, В.Г. Кузнецов – Донецк: Донецкий гос. ун-т, 1999. – 413 с.

Окландер М.А., Хромов О.П. Промислова логістика [Текст] / М.А. Окландер, О.П. Хромов – К.: Центр навч. літ-ри, 2004. – 222 с.

Чудаков А.Д. Логистика [Текст] / А.Д. Чудаков – М.: Изд-во РДЛ, 2003. – 480 с.

Пилюшенко В.Л., Борзенков С.В. Необходимость использования моделей и методов промышленной логистики коксохимическим предприятием [Текст] / В.Л. Пилюшенко, С.В. Борзенков // Вісник Донецького ун-ту. – Сер. Економіка і право. – 2002. – № 2. – Ч. 1. – С. 66–71.

Ткаченко А.М. Логістичне управління вантажоперевезеннями [Текст] : монографія / А.М. Ткаченко, А.М. Шевчук ; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : Вид-во Запоріз. держ. інж. акад., 2010. – 248 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ