DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.12.2015.76090

Хаджинова О.В. Інтеграційні об'єднання як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств хімічної галузі

Е. В. Хаджинова

Анотація


Для переходу вітчизняних підприємств хімічної галузі до групи висококонкурентоздатних необхідна активізація процесів інтеграції суб'єктів господарювання суміжних і супутніх галузей, а також концентрація на інноваційній складовій. Забезпечення цих процесів з допомогою корпоративних структур не є повним і достатнім. Потрібні більш гнучкі форми інтеграційних об'єднань і міжорганізаційних відносин. У статті досліджено переваги та недоліки різних форм інтеграційних об'єднань підприємств, таких як: концерни, холдинги, кластери. Виділено переваги мережевого об'єднання підприємств. У статті обґрунтовано, що мережеві форми межфирменной кооперації є важливими джерелами підвищення конкурентоспроможності та ефективності діяльності підприємств, посилення їх інноваційної активності і зміцнення ринкового статусу. Основною метою створення мережевого об'єднання підприємств хімічної галузі є отримання доступу до ресурсів партнера, забезпечення більш ефективного використання ресурсів, якими володіють всі учасники підприємницької мережі, за рахунок забезпечення колективного доступу до них. Мережева форма інтеграції підприємств здатна забезпечити більш ефективне використання ресурсів у порівнянні з традиційними підприємствами. Інтеграційні об'єднання підприємств хімічної промисловості у вигляді підприємницької мережі дозволить швидко і інноваційно адаптувати внутрішні структури і зовнішні взаємозв'язки до мінливої невизначеності зовнішнього середовища; оптимізувати міжфірмові контакти, налагодити ефективну кооперацію, узгоджувати плани бізнес-суб'єктів. Завдяки цьому інтеграційні об'єднання хімічних підприємств в мережевий формі отримуватимуть все більш широке поширення, і фірми, побудовані по ієрархічній моделі, будуть все активніше впроваджувати елементи мережевого управління в свою діяльність

Ключові слова


конкурентоспроможність, інтеграція, підприємства хімічної промисловості, підприємницька мережа, контрагенти

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности / А.Н. Асаул, М.П. Войнаренко, П.Ю. Ерофеев. – СПб.: Гуманистика, 2004. – 448с.

Белякова В.А. Теоретические основы становления новых форм управления предприятием на принципах маркетинговых организационных сетей и концепции маркетинга взаимодействия / В.А. Белякова, С.А. Кураев // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – №3. – С.53-64.

Бутрин А.Г. Финансовые потоки в цепи поставок промышленного предприятия / А.Г. Бутрин, А.И.Ковалев, Д.А. Полюнас // Финансы и кредит. – 2009. – №45. – С.22-28.

Бутрин А.Г. Оценка и управление интеграционными процессами в промышленности [Электронный ресурс] / А.Г. Бутрин, Д.Л. Ярушин. – Режим доступа: http://www.science-education.ru/113-11836

Вахромов Е.Н. Предпринимательская сеть как объективный результат эволюции форм предпринимательской деятельности / Е.Н. Вахромов, А.П. Ковбас // Вестник АГТУ. – 2006. – №4. – С.141-147.

Викулов В.А. Алгоритм формирования и управлении взаимодействиями промышленного предприятия с поставщиками материальных ресурсов и потребителями готовой продукции / В.А. Викулов, А.Г. Бутрин // Фундаментальные исследования. – 2013. – №8. – С.1141-1145.

Гонта О.І. Інноваційний підхід до організації малого підприємництва на основі формування мережевих структур / О.І. Гонта // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2012. – №4 (16). – С. 101-108.

Клейнер Б.Г. Эволюция институциональных систем / Б.Г. Клейнер. – М.: Наука, 2009. – 240 с.

Колосок В. М. Розвиток механізму стратегічного управління промислових підприємств у складі інтегрованих холдингів / В. М. Колосок, К. М. Дроботіна // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2013. - № 46. - С. 36-42.

Ларионова Н.И. Инновационный кластер как неформальный институт рынка / Н.И. Ларионова, Д.Л. Напольских // Вестник МарГТУ. Серия: Экономика и управление. – 2010. – №1. – С.37-50.

Стерлин А. Предпринимательские сети – новая форма организации межфирменного взаимодействия / А. Стерлин, А. Ардишвили // МЭ и МО. – 1991. – № 4. – С. 70-80.

Тарасова И .А. Методические аспекты оптимизации взаимодействия бизнес-единиц в рамках интегрированной структуры / И.А. Тарасова // Вестник ОрелГИЭТ. – 2014. – №4(30). – С.8-11.

Шаріпова О. С. Систематизація бізнес-процесів, що реалізуються при адміністративному управлінні в інтегрованих підприємницьких структурах / О. С. Шаріпова // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2009. - № 4. - С. 147-152.

Шерешева М. Ю. Формы сетевого взаимодействия компаний / М.Ю. Шерешева. – М.: Изд. Дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 339 с.

Усов Д.Ю. Сетевое предприятие как форма функционирования фирмы в современной экономике [Электронный ресурс] / Д.Ю. Усов // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). – 2013. – №12(32). – Режим доступа: http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/1503


Пристатейна бібліографія ГОСТ