DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.12.2015.82065

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Богдан Андрушків, Лілія Мельник

Анотація


Досліджено сутність категорії «бізнес-процес підприємства», яке представлено як ланцюг логічно пов’язаних, послідовних і керованих дій, у результаті яких вхідні параметри, сформовані виробничою метою, серед яких: ресурси, інформація, перетворюються у вихідні: продукцію, роботи, послуги, управлінське рішення, для отримання очікуваного результату господарської діяльності, що забезпечить задоволення внутрішніх і зовнішніх потреб підприємства. Систематизовано види бізнес-процесів підприємства, серед яких виокремлено: операційні (основні); підтримуючі (забезпечуючі та допоміжні); управлінські (загальнокорпоративні та бізнес-процеси розвитку). Схематично представлено структуру бізнес-процесу підприємства як «Вхідні параметри (ресурси) ® Операції з перетворення ® Вихідні параметри ® Результат». Сформовано перелік характерних рис бізнес-процесу, зокрема: визначність; послідовність; споживча спрямованість; забезпечення вихідного результату та додаткової вартості; інтегрованість; крос-функціональність. Представлено систему бізнес-процесів верхнього рівня, характерних для підприємства, а також зроблено детальний опис їхніх характеристик. Обґрунтовано, що діяльність підприємства, стратегічно націлена на реалізацію сталого розвитку, буде ефективною тільки за умови застосування нової практики ведення бізнесу на основі управління бізнес-процесами. Під поняттям сталого розвитку підприємства запропоновано розуміти процес змін, у якому використання суспільно-економічних благ у формі матеріальних товарів і грошових засобів, людських інтелектуальних і трудових здібностей, експлуатація природних ресурсів, напрямок інвестицій, узгоджені один з одним і зміцнюють нинішній і майбутній потенціал підприємства для забезпечення ефективності його господарської діяльності в узгодженості з економічними вимогами, стандартами та нормами природокористування.


Ключові слова


бізнес-процес, підприємство, система, причинно-наслідковий зв’язок, управління, ефективність, сталий розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Виноградова О.В. Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному менеджменті : монографія / О.В. Виноградова; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. – Донецьк : вид. ДонДУЕТ, 2005. – 196 с.

Денисенко Л.О. Концептуальні засади класифікації бізнес-процесів, як основи формування бізнес-системи організації [Електронний ресурс ] / Л.О. Денисенко, С.Є. Шацька // Ефективна економіка. – 2012. – №11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1558.

Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств : монографія / авт. тексту Біловодська О.А. та ін.; заг. ред. Л.М. Таранюка. – Суми : Мрія-1, 2010. – 440 с.

Чорнобай Л.І. Бізнес-процеси підприємства: загальна характеристика та економічна суть / Л.І. Чорнобай, О.І. Дума // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 125–131.

Шемаєва Л.Г. Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві: монографія / Л.Г. Шемаєва, К.С. Безгін та ін.; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : вид. ХНЕУ, 2009. – 240 с.

Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление / В.Г. Елиферов, В.В. Репин; Институт экономики и финансов «Синергия». – М. : Инфра-М, 2006. – 318 с.

Родионова Л.Н. Устойчивое развитие промышленных предприятий: термины и определения [Электронный ресурс] / Л.Н. Родионова, Л.Р. Абдуллина // Нефтегазовое дело, 2007. – №1. – Режим доступа: http://ogbus.ru/authors/Rodionova/Rodionova_5.pdf.

Репин В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / В.В. Репин, В.Г. Елиферов. – М. : РИА «Стандарты и качество», 2004. – 408 с.

Харрингтон Дж. Оптимизация бизнес-процессов: документирование, анализ, управление, оптимизация / Дж. Харрингтон, К.С. Эсселинг. – СПб. : Азбука, БМикро, 2003. – 317 с.

Howard Smith and Peter Fingar (2003). Business Process Management. The Third Wave, MK Press.

Bajec, M. and Krisper, M. (2005), “A methodology and tool support for managing business rules in organisations”, Information Systems, Vol. 30 No. 6, pp. 423-43.

Koubarakis, M. and Plexousakis, D. (1999), “Business process modelling and design – a formal model and methodology”, BT Technology Journal, Vol. 17 No. 4, pp. 23-35.


Пристатейна бібліографія ГОСТ